INKOMSTEN, HOOFDSTUK X, gewone dienst. u 3 3 bp "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen, HOOFDSTUK X. Landbouw. Bijdrage der provincie in de kosten van den veearts Pacht van los land, verschuldigd door landarbeiders Rente van voorschotten ter bevordering van de ver krijging van onroerend goed door landarbeiders, ver schuldigd door vereenigingen en stichtingen Annuïteiten van vorenbedoelde voorschotten, ver schuldigd als voren Rente van vorenbedoelde voorschotten, verschuldigd door landarbeiders Annuïteiten van vorenbedoelde voorschotten, verschul digd als voren Grondrente, verschuldigd door landarbeiders voor bij hen in bezit zijnde plaatsjes Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummer Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk X 25,- 5,- 5r 68 UITGAVEN, HOOFDSTUK X, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK X. Landbouw. Toelage aan den veearts Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers Rente van. voorschotten ter bevordering van de ver krijging van onroerend goed door landarbeiders, verschul digd aan het Rijk Annuïteiten van vorenbedoelde voorschotten, verschul digd aan het Rijk Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk X komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk X komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk X komende Bijdrage aan Hoofdstuk X van den kapitaaldienst Kosten van het samenstellen van het landbouwverslag Kosten van het lidmaatschap van de Nederlandsche Heide-maatschappij Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk X 20,- 5,- 25,- 25,- 5 5,- 5,- 5,- 5,- 5,- 69

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 35