e ■I INKOMSTEN, HOOFDSTUK XII, gewone dienst. <L> 6 3 O bp "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. HOOFDSTUK XII. Belastingen. 156 Uitkeering van het Rijk wegens hoofdsom der grond belasting op de gebouwde eigendommen: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar 57.000. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie 157 Uitkeering van het Rijk wegens hoofdsom der grond belasting op de ongebouwde eigendommen: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar 4.300. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie 158 80 opcenten op de hoofdsom der belasting op de ge bouwde eigendommen: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar 130.000. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie 159 20 opcenten op de hoofdsom der belasting op de on gebouwde eigendommen: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar 1.720. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie 160 Uitkeering van het rijk wegens 20 der hoofdsom van de personeele belasting naar den eersten, tweeden en derden grondslag: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar 43.500. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie 161 Uitkeering van het rijk wegens hoofdsom der perso neele belasting naar den vierden tot en met den zevenden grondslag a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar 14.000. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie 162 150198 opcenten op de hoofdsom der personeele be lasting a. betreffende het op het dienstjaar betrekking heb bende belastingjaar ƒ420.000. b. betreffende het vorige belastingjaar - memorie 163 Uitkeering van het Rijk wegens 48 opcenten op de hoofdsom der dividend- en tantième-belasting 164 38 opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting: a. betreffende het in het dienstjaar aanvangende be lastingjaar ƒ31.450. b. betreffende het in het dienstjaar eindi gende belastingjaar- 5.250. 165 75 opcenten op de hoofdsom der gemeentefonds belasting a. betreffende het in het dienstjaar aanvangende be- 1 istingjaar260.000. b. betreffende het in het dienstjaar ein digende belastingjaar- 116.667. Transporteeren 72 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 56.400,— 81,18 56.200,— 146,99 56.481,18 56.346,99 4.200,— 4.200,— 115,69 4.200,— 4.315,69 129.000,— 129.000,— 250,— 129.000,— 129.250,— 1.600,— 1.600,— 126,31 1.600,— 1.726,31 44.000,— 273,91 42.600,— 521,74 44.273,91 43.121,74 13.000,— 140,34 13.000,-1 739,871 13.140,34 13.739,87 423.000 762,61 418.000,— 2.616,62 423.762,61 33.433,40 420.616,62 40.000,— 29.750,— 6.837,13 29.750,— 7.2,50,— 36.587,13 37.000,— 254.000 142.739,01 263.333,— 136 000,— 396.739,01 399.333,— 1 139.217,58 1.145.450,22 UITGAVEN, HOOFDSTUK XII, gewone dienst, 3 5) 5 I OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 130 hi 132 133 134 HOOFDSTUK XII. Belastingen. Kosten van toezicht op en invordering van plaatselijke belastingen Teruggaaf van belasting Teruggaaf van te veel bij voorschot ontvangen belasting opbrengsten Belooning der schatters en herschatters van de huur waarden der lokaliteiten, waarvoor vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein is verleend Aandeel van het Rijk ii het hotelvergunnings- en verlofs- recht Tegemoetkoming aan andere gemeenten in de kosten van aldaar hoofdverblijf hebbende, doch alhier werkzaam zijnde arbeiders, ingevolge art. 147 der Gemeentewet Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeringen ten laste van Hoofdstuk XII komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XII komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XII komende Bijdrage aan Hoofdstuk XII van den kapitaaldienst Transpcrteeren 73 3.919,16 210,18 6.050,40 420,— 780 620,84 12.000,58 3.425,— 1.000,— memorie 360,— 785,— 481,26 6.051,26 3.480,— 1.000,— memorie 360,— 700,— 421,95 5.961,95

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 37