INKOMSTEN, HOOFDSTUK XII, gewone dienst. O b. betreffende het in het dienstjaar ein digende belastingjaar- 24.000. b. betreffende het in het dienstjaar eindi gende belastingjaar- 4.800. UITGAVEN, HOOFDSTUK XII, gewone dienst. 3 C OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. Per transport 166 Uitkeering uit het gemeentefonds, berekend per aan geslagene in de gemeentefonds belasting a. betrelfende het in het dienstjaar aanvangende be lastingjaar 49.333. 167 Uitkeering uit het werkloosheidssubsidiefonds, berekend per aangeslagene in de gemeentefondsbelasting: a. betreffende het in het dienstjaar aanvangende be lastingjaar 9.867. 168 Uitkeering uit het Werkloosheidssubsidiefonds ad 70 °/o van de belastingbijdrage 169 Bijdrage van Hoofdstuk I van den gewonen dienst van het volgend dienstjaar wegens restant uitkeering der be lastingbijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds Belasting, bedoeld in artikel 288 der Gemeentewet 170 Zuivere opbrengst der belasting naar het inkomen over vorige belastingjaren Zuivere opbrengst der opcenten op de hoofdsom der rijksinkomsten-belasting over vorige belastingjaren 171 j Gewetensgelden Uitkeering van het Rijk wegens de heffing van een recht op de mijnen 172 i Belasting op de honden 173 Belasting op tooneelvertooningen en andere verma- t kelijkheden Belasting van hen, die gedurende ten minste een week als logeergasten vertoeven in. een hotel of pension binnen de gemeente Belasting op openbare aankondigingen, voor zoover niet door middel van tijdschriften of nieuwsbladen gedaan Zakelijke belasting op het bedrijf. Tegemoetkoming in de kosten, wegens in de gemeente hoofdverblijf hebbende, doch elders werkzaam zijnde, arbeiders ingevolge artikel 147 der Gemeentewet 174 Opbrengst van het vergunningsrecht wegens verkoop van sterken drank in het klein 175 Opbrengst van het verlofsrecht voor den verkoop van zwak-alcoholischen drank in het klein 176 Opbrengst van het hotel-vergunningsrecht 177 Oninbaar geleden belasting, welke alsnog is geïnd 178 Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volgnummer 13) 179 Vervolgingskosten ter zake van de invordering van plaatselijke belastingen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XII 74 1.139.217.58 48.000,— 24.913,— 72.913,- 11.520,- 3.059,- 14.579,— 25,56 3 9,80 3 6.846,— 53.381,87 13.087,50 1.462,50 10,— 28,80 325,01 1.735,86 1.303.622,48 12.000,58 1.145.450,22 1.291.621,90 48.000 26.000,— 74.000,- 9.600,— 5.200,— 14.800 53.029,33 22.726,85 3 memorie 3 40,43 3 6.750,— 60.000,— 13.000,— 1.560,— 10,— memorie 331,90 1.500 1.393.198,73 6.051,26 1.387.147,47 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het thans vorig jaar. voorgedragen. Per transport 12.000,58 6.051,26 5 961,95 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XII 75 12.000,58 1.303.622,48 6.051,26 1.393.198,73 5.961,95 1 336.528,57

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 38