65.565. s a 10.000,— INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII, 1 en 2, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII, 1 en 2, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. HOOFDSTUK XIII Bedrijven. 1. Electriciteitbedrijf. Uitkeering van het bedrijf wegens: a. rente 26 920.16 b. aflossing46.077.20 c. annuïteiten d. retributie e. batig saldo 250.000. kosten van verzekering, pensionnee- ring, enz., van ambtenaren en be ambten zie Hoofdstuk II, volgnum mers 14 en 15)8.079.51 g. andere grondslagen 10.000. Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 1 a. b. c. d. e. g- 2. Grondbedrijf. Uitkeering van het bedrijf wegens: rente124.688.58 aflossing annuïteiten retributie batig saldo kosten van verzekering, pensionnee- ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdst. II, volgnummer andere grondslagen 114.086.70 1.442.01 Restitutie door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds van te veel betaalde annuïteit van een geldleening wegens verlaging van het rentepercentage Door houders van obligaties der geldleening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 2 76 33.484,79 40.549,05 254.634,62 7.644,— 10 000,— 346.312,46 346.312,46 92.289,62 254.022,84 143.132,77 111.625,48 1.584,37 59.180,52 200,— 315.723,14 642,80 316.365,94 216.604,68 99.761,26 36.219,27 40.549,05 250.000,— 8.127,57 10.000 344.895,89 570,46 345.466,35 94.875,29 250.591,06 131.954,69 112.869,10 1.584,37 53.750,45 300.158,61 970,08 301.128,69 220.035,50 81.093,19 thans voorgedrag O 3 3 M O OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 341.076,8 341.076, 90.262,22 250 814,65 305.782,2 305.782,2 203.996,42 101.785,1 535 536 537 538 HOOFDSTUK XIII. Bedrijven. 1. Electriciteitbedrijf. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245 en 252) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 1 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 1 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 1 komende Uitkeering aan het bedrijf wegens: a. nadeelig saldo b. andere grondslagen Bijdrage aan Hoofdstuk II van den gewonen dienst Bijdrage aan Hoofdstuk XIII 1 van den kapitaaldienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 1 539 J 540 541 I 2. Grondbedrijf. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 2 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 2 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 2 komende Uitkeering aan het bedrijf wegens: a. nadeelig saldo b. andere grondslagen Bijdrage aan Hoofdstuk XIII, 2, van den kapitaal- dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 2 77 7.644,— 32.861,36 41.784,26 10.000,— 92.289,62 346.312,46 104.194,83 110.825,48 1 584,37 216.604,68 316.365,94 8.106,97 34.984,06 41.784,26 10.000,— 94.875,29 345.466,35 105.582,03 112.869,10 1.584,37 220.035,50 301.128,69 thans voorgedragen. 8.079,51 26.105,51 46.077,20 90.262,22 341.076,87 88.467,71 114.086,70 1.442,01 203.996,42 305.782,29

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 39