d. INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII, 3 en 4, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. a. b. c. d. e. f- S- 3. Woningbedrijf. Uitkeering van het bedrijf wegens: rente aflossing annuïteiten retributie batig saldo kosten van verzekering, pensionnee- ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mer 15) andere grondslagen 33.346.24 42.048.63 61.340.85 365.23 Restitutie door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds van te veel betaalde annuïteit van een geldleening wegens verlaging van het rentepercentage Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 3 30.412,57 27.077.73 64.139,18 447,43 122.076,91 1.522,59 31.852,46 27.284,52 62.095,43 359,55 121.591,96 137.100,95 123.599,50 178.110,70 490,35 122.082,31 168.417,85 137.100,95 180.272,70 4. Gasfabriek. 183 Uitkeering van het bedrijf wegens: a. b. c. e. f. g- rente aflossing annutïeiten retributie batig saldo kosten van verzekering, pensionnee- ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mers 14 en 15) andere grondslagen 15.078.11 20.346.61 70.913.09 43.670.72 10.000.— f Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 4 78 14.777,61 20.802,79 86.961,13 49.575,44 10.000,— 189.708776 189.708,76 87.582,18 16.232,64 20.581,21 70 480,04 44.309,74 10 000,— 161.603,63 105,78 161.709,41 90.937,54 102.126,58 70.771,87 160.008,53 160.008,53 89.095,44 70.913,09 UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII, 3 en 4, gewone dienst. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. 3. Woningbedrijf. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245 en 252) 447,43 359,55 365,23 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 3 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 3 komendef 20.591,29 27.077,73 28.527,50 27.284,52 25.426,74 41.397,30 Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 3 komendef 64.139,18 62.095,43 61.340,85 Uitkeering aan het bedrijf wegens a. nadeelig saldo 51.742.58 b. andere grondslagen f 64.332,48 50.150,85 51.742,58 Bijdrage aan Hoofdstuk XIII, 3 van den kapitaaldienst 3 3 3 Bijdrage aan Hoofdstuk V van den gewonen dienst 1 522,59 3 Totaal der Uitgaven 178.110 70 168.417,85 180.272,70 Totaal der Inkomsten 123.599,50 122 082,31 137.100,95 Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 3 54.511,20 46 335,54 43.171,75 4. Gasfabriek. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245 en 252) 42.019,28 44.123,69 43.670,72 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 12.230,15 13.109,15 10.920,98 Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 4 komendef 23.332,75 23.704,70 24.503,74 Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 4 komende7 3 Uitkeering aan het bedrijf wegens: b. andere grondslagen 3 Bijdrage aan Hoofdstuk II van den gewonen dienst 10.000,— 10.000 10.000,— Bijdrage aan Hoofdstuk XIII, 4 van den kapitaaldienst 3 Totaal der Uitgaven 87.582,18 90.937,54 89.095,44 Totaal der Inkomstenf 189.708,76 161.709,41 160.008,53 Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 4 3 3 3 79

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 40