OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII, 5 en 6, gewone dienst. a. b. c. d. e. g- 5. Reinigingsbedrijf. Uitkeering van het bedrijf wegens: rente aflossing annuïteiten retributie batig saldo kosten van verzekering, pensionnee- ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mers 14 en 15) andere grondslagen a. b. c. d. e. g- 9.479.95 9.832.93 49.925.34 Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 5 6. Gemeentewerken. Uitkeering van het bedrijf wegens: rente7.697.45 aflossing 805.70 annuïteiten retributie batig saldo kosten van verzekering, pensionnee- ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mers 14 en 15) 40.936.71 andere grondalagen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 6 80 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 11.307,23 8.673,82 48.435,45 68.486,29 68.486,29 278.465,22 9.560,32 704,47 42.214,33 54.394,34 54.394,34 45.329,69 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 10 256,66 8.965,78 48.952,55 68.174,99 113,51 thans voorgedragen. 68.288,50 276.954,92 9.064,65 0.535,33 805,70 44.240,60 54.581,63 54.581,63 45.434,45 9.147,18 UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII, 5 en 6, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 5. Reinigingsbedrijf. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245 en 252) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 5 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 5 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 5 komende Uitkeering aan het bedrijf wegens: a. nadeelig saldo208.879.41 b. andere grondslagen Bijdrage aan Hoofdstuk XIII 5 van den kapitaaldienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 5 6. Gemeentewerken. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245 en 252) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 6 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 6 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII 6 komende Uitkeering aan het bedrijf wegens: a. nadeelig saldo b. andere grondslagen Bijdrage aan Hoofdstuk XIII, 6 van den kapitaaldienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 6 48.499,41 '.859,75 5.722,23 220.383,83 278.465,22 68.486,29 209.978,93 44.129.55 495,67 704,47 45.329,69 54.394,34 48.931,80 5.143,65 5.722,23 217.157,24 276.954,92 68.288,50 208.666,42 44.145,35 483,40 805,70 45.434,45 54.581,63 49.925,34 3.558,22 6.589,38 208.879,41 268.952,35 69.238,22 199.714,13 40.936,71 455,20 805,70 42.197,61 49.439,86 81

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 41