INKOMSTEN, HOOFDSTUK I en II, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. HOOFDSTUK I. Vroegere diensten. Batig slot van den gewonen dienst volgens de laatst- vastgestelde rekening, voor zoover daaraan niet reeds eene bestemming is gegeven Gedeelte var het (vermoedelijk) batig slot van den gewonen dienst van het dienstjaar 1935 Gedeelte van het (vermoedelijk) batig slot van den gewonen dienst van het dienstjaar 1937 Achterstallige inkomsten van vorige dienstjaren Restant-uitkeering der extra bijdrage uit het werkloos heids-subsidiefonds in de kosten van steunverleening en werkverschaffing aan werkloozen over 1938 Restant-uitkeering der belastingbijdrage uit het Werk loosheids-subsidiefonds over 1938 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk I 7.359,97 53.679,38 61 039,35 73.921,13 81.410,- 5.000,- thans voorgedragen. 86.410,— 146.397,44 HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. Uitkeering uit het Gemeentefonds ingevolge art. 3, onder b der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad no. 388)j zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad no. 74) (vóór die wijziging uitkeering ingevolge art. 3 onder a der wet a. betreffende het in het dienstjaar aanvangende tijdvak van uitkeering, de uitkeeringen op 1 Mei, 1 Augustus en 1 Novemberf 2.250. b. betreffende het in het dienstjaar eindigende tijdvak van uitkeering, de uitkeering op 1 Februari750. 3.000.— Uitkeering uit het Gemeentefonds ingevolge art. 3 onder c der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad no. 388), zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad no. 74) (voor die wijziging utitkeering ingevolge artikel 3 onder b der wet) a. betreffende het in het dienstjaar aan vangende tijdvak van uitkeering, de uit keeringen op 1 Mei, 1 Augustus en 1 November343.713.33 b. betreffende het in het dienstjaar eindi gende tijdvak van uitkeering, de uitkee ring op 1 Februari122.929.24 466.642.57 Transporteeren.... 6 UITGAVEN, HOOFDSTUK I en II, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK I. Vroegere diensten. Nadeelig slot van den gewonen dienst volgens de laatst- vastgestelde rekening Gedeelte van het (vermoedelijk) nadeelig slot van den gewonen dienst van het dienstjaar 1938 Achterstallige uitgaven van vorige dienstjaren Bijdrage aan Hoofdstuk IX par. 2 van den gewonen dienst van het vorig dienstjaar wegens restant-uitkeering der extra-bijdrage uit het werkloosheids-subsidiefonds in de kosten van steunverleening en werkverschaffing aan werkloozen over 1938 Bijdrage aan Hoofdstuk XII van den gewonen dienst van het vorig dienstjaar wegens restant-uitkeering der belastingbijdrage uit het Werkloosheids-subsidiefonds over 1938 Bijdrage aan Hoofdstuk XV van den kapitaaldienst tot gedeeltelijke dekking van de naar den kapitaaldienst over gebrachte nadeelige saldi van den gewonen dienst van vorige dienstjaren Overboeking naar hccfdstuk XV van den kapitaal dienst van een gedeelte van het (vermoedelijk) batig slot van den gewonen dienst 1937 voor aflossing op het rente loos voorschot uit het Werkloosheidssubsidiefonds over '37/ Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk I HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. Verrekening der uitkeering uit het gemeentefonds ingevolge art. 3 onder c der wet van 15 Juli 1929 (Staats blad no. 388), zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad no. 74), betreflende vroegere uitkeeringstijdvakken (de in het kalenderjaar gedane terugbetalingen) Jaarwedde van den Burgemeester Jaarwedden van de Wethouders Jaarwedde van den Secretaris Jaarwedde van den Ontvanger Presentiegelden der leden van den Raad Jaarwedde van den Archivaris Jaarwedden van de ambtenaren en bedienden ter ge meente-secretarie, den concierge en de boden en van het kantoor van den gemeente-ontvanger Schrijfloonen Schrijf- en bureaubehoeften, briefporten, vrachtloonen en andere kleine uitgaven Centrale inkoop van bureaubehoeften Transporteeren 7 73.921,13 73.921.13 61.039,35 12.881,78 9.000,— 10.800,— 7.125,— 4.400,— 2.144,— 3.150,— 76.468,93 1.196,01 1.692,06 115.976,- 8.987.44 12.550,80 56.000,- 68.859.20 146.397,44 86.410 59.987,44 9.000,- 10.800,- 7.125,- 4.475,- 2.504,- 3.150,- 77.950,- 1.800,- 2.000,- 118.804,— 5.000,— 63.849,51 22.726,85 91.576,36 91.576,36 memorie 9.000,— 10.800,— 7.125, 4.700, 2.668, 3.150,— 77.800,— 1.790,— 2.000,— 119.033,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 4