606 608 610 26 26 1.282 80 26 26 26 11.100 26 26 26 INKOMSTEN. HOOFDSTUK VI en VII, kapitaaldienst. <o s c o 604 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Per transport Overdracht aan het gemeentelijk Grondbedrijf van een gedeelte der terreinen, aangekocht voor het vlieg terrein t 605 607 609 Totaal der Inkomsten J Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VI j HOOFDSTUK VII. Eigendommen niet voor den openbaren dienst bestemd. Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI j Bijdrage van Hoofdstuk VII van den gewonen dienst tot het herkrijgen van vervreemde kapitalen Bijdrage van Hoofdstuk VII van den gewonen dienst f Opbrengst van den verkoop van gemeente-eigen dommen Legaten en giften ter belegging bestemd Bijdragen in de kosten van voortdurend onderhoud der van particulieren overgenomen straten Opbrengst wegens afkoop van het onderhoud van grafzerken Afkoop van grondpacht en eeuwige renten Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VII i 98 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 1.307.658 73 31.270 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 1.338.928 1.569.740 73* 535 327.202 655 1.109 27.743 31 35 36 356.710 655 356.054 02 35 67 182.541 26 182.541 182.541 memo memo memo memo thans voorgedragei rie rie rie rie ni hil ni hil ni hil UITGAVEN, HOOFDSTUK VI en VII, kapitaaldienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Aflossing op een tijdelijke geldleening tot dekking van de kosten van eenige werken, die in een bepaalden termijn uit bijdragen van den gewonen dienst zullen worden bestreden Teruggaaf van een waarborgsom gestort door de N.V. Nederlandsche Staalindustrie te Rotterdam voor de naleving van de verplichting inzake den boven bouw van de nieuwe Vrouwenpoortsbrug Teruggaaf van een waarborgsom gestort door de N.V. Werkspoor te Amsterdam voor de naleving van de verplichtingen inzake den bovenbouw van de nieuwe Noorderbrug Bijdrage aan Hoofdstuk IX 2 van den gewonen dienst Kosten van vernieuwing van den walmuur aan de Eebuurt Kosten van straataanleg ten Z.O. en N. van het Sportpark aan den Oostkant van de stad Overboeking naar den volgenden dienst van de uit het „Werkfonds 1934" ontvangen bijdragen in de kosten van buitengewone werken Kosten van herstellingswerken aan het beurs- en waaggebouw Kosten van de gronden benoodigd voor den aanleg van een haven voor de watersport in de Lange Negen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VI HOOFDSTUK VII. Eigendommen niet voor den openbaren dienst bestemd. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I Aankoop van rentegevend goed Buitengewone aflossing van geldleeningeu ten laste van Hoofdstuk VII komende Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VII 99 1.486.556 03* 2.872 2.486 8.915 5.271 62.357 1.569.740 1.338.928 230.811 71 24 55 535 735 655 655 356.710 35 35 02 163.100 2.906 6.935 9.600 182.541 182.541 memo rie ni ni ni hil hil hil 229.300 5.158 4.500 250.058 250.058 memo ni ni ni rie hil hil hil

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 50