U ■205 ■206 I2O8 212 I INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. <U s 1 3 c "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 8 a M ~0 |207 E09 210 211 213 214 9 10 11 i 12 13 Per transport Verrekening der uitkeering uit het gemeentefonds ingevolge art. 3 onder c der wet van 15 Juli 1929 (Staats blad no. 388), zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad no. 74), betreffende vroegere uitkeerings-tijdvakken (de in het kalenderjaar ontvangen uitkeeringen) Secretarie-leges en rechten van den burgerlijken stand Archiefleges Rechten ingevolge het Vuurwapenreglement Rechten ingevolge de wet op woonwagens en woon schepen Bijdragen voor bijzondere doeleinden door rijk, pro vincie, instellingen of bijzondere personen verstrekt, voor zoover niet vallende onder een der volgende hoofdstuk ken, t.w. Ingehouden pensioensbijdragen wegens inkoop van diensttijd door personeel in dienst der gemeente Verhaal van premiën ingevolge de Ziektewet: In totaal Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk III IV VI VIII IX 16 1 38.91 5.30 36.86 2.95 102.51 Totaal 192.16 186.53 Blijft ten bate van Hoofdstuk II Verhaal van bijdragen voor eigen en weduwen- en weezenpensioen ingevolge art. 36 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240). In totaal Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk III 23.185.10 33 IV 33 456.85 33 V 33 33 VI 33 2.431.70 33 VII 33 33 VIII 1 2 33 24.875.60 3 33 4 33 5.857.80 5 33 2.167.51 6 33 1.715.40 12 33 490.20 13 33 9.596.40 14 3 4.618.83 15 33 16 33 326.91 33 IX 1 33 4.117.15 2 33 33 X 33 33 XI 33 950.— 33 XII 33 291.— Totaal 93.145.07 81.130.45 Blijft ten bate van Hoofdstuk II Transporteeren 8 508.427,— 13.005,55 57,50 120,— 278,40 106,31 10,68 5,30 29,62 5ó'o3 101,63 4,68 91.062,41 22.238,37 546,85 2.63o'o6 25.603,75 5.37344 2.262,37 2.062,22 577,67 8.823,46 4.037,56 34040 3.371,73 908,48 325,01 79.100,77 11.961,64 533.854,77 497.132,81 13.000,- 30,- 125,- 278,40 253,90 28 ,76 47,70 173*44 249,90 4,— 93.737,32 21.775,60 636,85 2.638,' 20 26.983,20 5.961,80 2.258,21 2.060,90 690,70 9.783,90 4.228,67 34740 3.315,70 957,50 331,90 81.970,23 11.767,09 522.337,30 469.642,57 memorie 13.000,— 50,- 120,— 5,63 12.014,62 494 832,82 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport 115.976, 118.804,— 119.033,— Druk- en bindwerk 9.328,45 10.600,— 10.100,— Onderhouden en schoonhouden van het gebouw of vertrek, bestemd voor de vergadering van den Raad en van Burgemeester en Wethouders, voor de Secretarie der gemeente en voor den Gemeente-ontvangerf 4.123,70 5.514,— 4.521,— Onderhoud en aankoop van meubelen voor die gebou- 442,12 500,— 788,— Verlichting en verwarming 3.119,35 4.370,— 4.025,— Abonnement op het Staatsblad, Provinciaal blad en de dag-, week- of maandbladen en den aankoop van boeken 490,41 400,— 450,— 2.159,25 3.376,— 2.160,— Aanplakken en omroepen 368,14 63,- 63,- Plaatsen van advertentiën 791,25 700,— 700,— 65.— 100,— 100,— Reis- en verblijfkosten 314,75 350,— 400,— a. voor leden van het gemeentebestuur350. b. voor ambtenaren en bedienden van secre tarie en ontvangerskantoor50. 400. Onkosten en eventueele rechten vallende op de post- 21,50 18, 22,50 Kosten van zekerheidsstelling door den Gemeente- 150,— 75, 3 Kosten van verzekering tegen inbraak van gelden, aan wezig in het kantoor van den Gemeente-ontvanger 25,- 3 3 Kosten van verzekering van gemeentegelden 3 188,96 269,— Provisie aan kassiers voor het betalen van coupons en 1.443,11 4.040,— 700,— Hulp-telegraafkantoren en bestelling van telegrammen binnen den kosteloozen bestelkring 3 3 3 Couponbelasting 2.744,51 2.919,— 1.720,60 Abonnement op de telefoon en kosten van telefoon- 1.925,36 1.825,— 1.850,— Contributie aan de Vereeniging van Nederlandsche Ge meenten en/of aan hare provinciale afdeelingen 814,54 827,— 840,— Kiezerslijsten en het uitoefenen der kiesverrichtingen 5.708,76 2,- 3.800,— Verteringen ten behoeve van het bureau van stern- 569,91 3 950,— Presentiegeld leden stembureau x 3 3 3 Subsidie aan de Nederlandsche Vereeniging voor Ge- 22,50 22 ,50 22,50 Jaarwedde van den geneeskundige in algemeenen dienst 2.250,— 937,50 3 Jaarwedde van den verslaggever van 's Raads hande- 3 3 3 Kosten van verteringen bij vergaderingen 104,01 100,— 150,— Representatie-kosten 225,93 350,— 350,— Kosten van de scheidsgerechten 30,— 80,— 80,— Transporteeren 153.213,55 156.161,96 153.094,60

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 5