6 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen, 14 15 Per transport Verhaal van bijdragen voor inkoop van pensioen, inge volge de artt. 42 en 137 der Pensioenwet 1922 (Staats blad no. 240). 903,20 In totaal Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk III 240.24 IV 7.45 V VI 17.15 VII VIII 1 2 70.28 3 4 5 6 55.65 12 13 15.33 14 22.02 15 16 IX 1 61.30 2 X XI 10.47 XIII 1 144.— 4 34.58 5 24.— 6 144.39 Totaal 846,86 Blijft ten bate van Hoofdstuk II Vergoeding van de bedrijven in de kosten van verzeke ring, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II der uitgaven, volgnos. 236, 239, 240, 242 en 243) Waarvan komt Hoofdstuk XIII ten 1 3 4 5 In totaal bate van: 7.935.51 .365.23 43.636.14 49.901.34 40.792.32 4.014.67 Totaal 146.645.21 146.645.21 Blijft ten bate van Hoofdstuk II Renten en aflossing van voorschotten, verleend in het belang van de verbetering der volkshuisting. In totaal215.761.97 Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk V 152.979.11 XIII 2 XIII 3 1.442.01 61.340.85 Totaal 215.761.97 Blijft ten bate van Hoofdstuk II Transporteeren 533.854,77 146.475,17 7.496,88 447,43 41.942,60 48.499,41 44.005,02 4.083,83 146.475,17 225.883,90 160.160,35 1.584,37 64.139,18 225.883,90 533.915,81 522.337,30 939.24 1.200,45 263,26 225,42 70,77 7,45 14,'30 16,65 81,97 86,03 2,'75 55,' 65 25,'31 20,93 4,47 4,97 53^85 9,'32 8,92 147,12 166,24 76,68 211,63 44,75 124,53 241,62 878,20 1.144,11 61,04 56,34 149.405,68 7.961,33 359,55 44.098,11 48.907,80 43.998,98 4.079,91 149.405,68 221.842,74 158.162,94 1.584,37 62.095,43 221.842,74 522.393,64 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Kosten van het intercommunaal georganiseerd overleg Rechtskundige of andere adviezen Kosten van de dubbelen der leggers en plans van het kadaster en leggers ingevolge de Wegen wet Kosten in verband met de uitbreiding der gemeente Bezoldiging der ambtenaren van den burgerlijken stand Overige kosten van den burgerlijken stand Bevolkingsregisters en huisnummering Kosten vallende op het houden der loting en het keuren voor den dienstplicht Kosten van inkwartiering van militairen Kosten voor begeleiding van dienstplichtigen en verlof gangers Verzekering tegen ongevallen en invaliditeit. In totaal f Waarvan komt ten laste van- Hoofdstuk III 178.79 IV 2.10 V VI 147.74 VII VIII 1 2 3 4 5 6 12 13 2.73 14 15 16 220.96 IX 1 253.80 2 0.25 X XI 29.90 XII XIII 1 441.61 2 3 5.68 4 819.90 5 1547.23 6 942.93 7 8 30.44 Totaal 4.675.63 4.624.06 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Hoofdstuk III IV V VI VII totaal 1 77.82 10.60 73.72 162.14 384.33 Transporteeren 153.213,55 78,— 356,79 721,— 7.026,21 16.993,01 163,24 7- 5.404,61 93,62 4,55 210'85 156,— 6^91 11,57 2'42 290,82 1,55 454^96 1.259,25 902,57 1.832,25 5.348,45 56,16 471,78 29,60 111,S0 156.161,96 50,— 1.000,— 750,— 7.125,— 18.825,— 5.274,13 113,62 24,55 242,'86 6,91 2^42 272,90 1,55 11,'38 454^96 1.259,25 902,57 1.832,25 94'95 5.220,17 53,96 507,80 57,52 95,41 152,93 178.614,96 184,389,92 INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. S-t <L> 3 C jup ~o 16 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 6 8 10 3 3 3 3 3 3 3 3 51,62 3 3 3 UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 384.33 26*18 94.95 82,20 81- 200,— 118, 25, 3 11

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 6