VI. 323—328. 1941. UITGAVEN. 323 Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen35.010,- Gespecificeerd als volgt: onderhoud plantsoenen (volgnos. 45 en 143 begrooting gemeentewerken) 24.350, onderhoud Rengerspark (volgnos. 46 en 144 begrooting gemeentewerken) - 5.070,— onderhoud kweekerij, etc. (volgnos. 47 en 145 begrooting gemeentewerken) - 930, onderhoud Prinsentuin (volgnos. 48 en 146 begrooting gemeentewerken) - 4.650, onderhoud afkeeringen (volgnos. 54 en 152 begrooting gemeentewerken) - 10, Samen35.010,— 324 Kosten van bruggen en overzetveren4g 226 - Gespecificeerd als volgt: belooningen personeel (v.g. volgnos. 52 en 150 begrooting gemeente werk611) 31.767,— onderhoud bruggen (v.g. volgnos. 50 en 148 begrooting gemeentewerken) - 14.194,— onderhoud pijpen (v.g. volgnos. 51 en 149 begrooting gemeentewerken) - 462, onderhoud brugwachterswoningen, enz. (v.g. volgnos. 53 en 151 begrooting gemeentewerken)1.803, De woning bij de Vrouwenpoortsbrug werd laatstelijk geverfd in 1934. Samen 48.226, Het ligt in het voornemen de vernieuwingskosten van de Verlaatsbrug, welke kosten met inbegrip van de algemeene kosten op 5000,worden geraamd, over vier jaren te verdeden (zie bijlage III). 325 Onderhoud van pompen en riolen5.779, V.g. volgnos. 34 en 132 begrooting gemeentewerken. 326 Kosten van havens, vaarten, kaaimuren, sluizen en andere waterwerken20.351, Gespecificeerd als volgt: onderhoud vaarten, kanalen, etc. (v.g. volgnos. 35 en 133 begrooting gemeentewerken)1.891, het baggeren van grachten en vaarten (zie volgnos. 36 en 134 begrooting gemeentewerken)9 439 kosten van het dempen van slooten (v.g. volgnos. 37 en 135 begrooting gemeentewerken)memorie kosten taludsverbetering van de singels (v.g. volgnos. 38 en 136 begrooting gemeentewerken)268 kosten onderhoud steenen en houten wallen (v.g. volgnos. 39 en 137 begrooting gemeentewerken)8.712, Samen20.351,— 327 Onderhoud en bediening van klokken, uurwerken, speelwerken en dergelijke 1.235, V.g. volgnos. 55 en 153 begrooting gemeentewerken. 328 Kosten van de algemeene begraafplaatsen en kosten van begraving Deze post is als volgt samengesteld: 70 8.210,— VI. 328—337. 1941. UITGAVEN. jaarwedde directeur1-500, rijwieltoelage idem15, jaarwedden 3 doodgravers a ƒ1.640,- 4.920, schoonhouden kantoor directeur en lijkenhal- 170, waterverbruik en tonnenbelasting- 75, telefoon-abonnement en kosten telefoongesprekken- 100,— diversen 40, gereedschappen140, porto's, drukwerken etc- 76, onderhoud begraafplaatsen, (v.g. volgnos. 56 en 154 begrooting gemeente werken) 1-174, Samen 8.210, De jaarwedden zijn geregeld bij raadsbesluit van 7 April 1936. 329 Uitkeering aan de aanleggers van de rioleering in de Spoorstraatmemorie Van de ontvangsten terzake van de rioleering in de Spoorstraat moet 3/4 aan de aan leggers worden uitgekeerd. Het is niet bekend of terzake uitkeeringen zullen moeten worden gedaan. Zie volgno. 59. 330 Onderhoud van ijswegen f 1-250, V.g. volgnos. 57 en 155 begrooting gemeentewerken. 331 Kosten van het schoonmaken van schoollokalen, gebruikt voor particuliere lessen1.170, V.g. volgnos. 83 en 181 begrooting gemeentewerken. 332 Kosten van het lidmaatschap der Vereeniging „Het Nederlandsche Wegencongres"25, Krachtens raadsbesluit d.d. 13 April 1920 is de gemeente lid van deze vereeniging tegen een contributie van 50,per jaar, welk bedrag in 1934 tot 25,is teruggebracht. 333 Teruggave van straatbelasting 400, Deze post is ingesteld voor een mogelijke restitutie van reeds betaalde straatbelasting. Een bedrag van ƒ400,wordt, gezien de uitgaaf in 1939, voldoende geacht. 334 Teruggave van kade- en havengelden 75, Deze post is ingesteld voor eventueele teruggaaf van ten onrechte geheven kade- en havengeld. 335 Teruggave van te veel geheven gelden wegens het gebruik van schoollokalen voor particuliere lessen25, Deze post is ingesteld om er in voorkomende gevallen restituties uit te kunnen voldoen. 336 Teruggave van pachtsommen voor vaste standplaatsen en kermis-standplaatsenmemorie. Deze post kan in een cijferpost worden omgezet, indien het noodig blijkt in bijzondere gevallen reeds ontvangen pachtsommen te restitueeren. 337 Kosten van advertentiën, enz120, Uit dezen post worden bestreden de kosten van advertentiën, speciaal ten laste van Hoofdstuk VI komende (b.v. kermisverpachtingen e.d.) 71

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 101