1941. VI 338—344. UITGAVEN. 338 Vergoeding aan het bedrijf der Gemeentewerken wegens kosten van administratie en invorde ring der precariorechten gQQ, V.g. volgno. 9ld der begrooting van gemeentewerken. Zie ook volgno. 60 der ont vangsten. 342 Bijdrage aan Hoofdstuk VI van den kapitaaldienst 7.592,07 le. voor het pompgebouw aan de Tuinen Z.Z., waarvan de kosten hebben bedragen f 3.533,31 (laatste termijn)182,07 2e. voor de stichting van een gebouwtje ten behoeve van de Vereeniging tot bestrijding der tuberculose op de binnenplaats van het gebouw van gemeentewerken, waarvan de kosten hebben bedragen 900,55, af te schrijven in 10 jaren (laatste termijn) - 90, 3e. voor de verbetering van de walmuur aan de Eebuurt, waarvan de kosten hebben bedragen 8.915,—, waarvan in 1937 en 1938 reeds 3.680,— is afgeschreven, af te schrijven in de volgende 3 jaren telkens 1.745,— (laatste termijn)1.745, 4e. voor de verhooging van de Verversbrug en wijziging der omgeving, waarvan de kosten zijn 3.082,66, af te schrijven in 5 jaren (4e termijn) - 615,— 5e. voor herstellingswerken aan het Beursgebouw, waarvan de kosten hebben bedragen ^9.613,14, af te schrijven in 10 jaren (3e termijn)- 960, 6e. voor verbetering van het Wilhelminaplein, waarvan de kosten worden geraamd op/40.000,—, af te lossen in 10 jaren (2e termijn) - 4.000,— Samen7.592,07 343 Aflossing op de uit het Werkfonds 1934" ontvangen voorschotten voor verbetering van de traverse door Leeuwarden (bouzv Noorderbrug c.a4.950,- Blijkens de overeenkomst met den Staat der Nederlanden d.d. 18 Januari 1937 inzake het verstrekken van voorschotten uit het „Werkfonds 1934", zal de aflossing van deze voorschotten aanvangen in het jaar, volgende op dat, waarin de laatste betaling op het voorschot heeft plaats gehad. Op de begrooting voor den dienst 1940 is de eerste termijn van aflossing (1/40) uitgetrokken. Op den dienst 1941 wordt de tweede termijn geraamd. 344 Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken6.684, Zie bijlage no. III. 72 VII. 345—349. HOOFDSTUK VII. 1941. UITGAVEN. Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd. 345 Grondlasten en straatbelasting 27.246,49 Voor 1941 worden de grondlasten geraamd op 18.633,15. Bovendien worden ten laste van dezen post gebracht de aanslagen in de straatbelasting, voorzoover deze van gemeente lijke eigendommen worden geheven, ten bedrage van 8.613,34. Een groot deel dezer uitgaven zal worden terugontvangen onder volgno. 78. De uitgaven wegens grondbelasting zijn als volgt te verdeelen: Gasfabriekf 1.055,92 Electriciteitbedrijf- 96,20 Gemeentereiniging - 17,57 Woningbedrijf- 12.506,37 Grondbedrijf3.156,33 Gemeentewerken- 246,87 Ten laste van diverse particulieren en instellingen- 552,86 Blijft ten laste van den algemeenen dienst- 1.001,03 Totaal18.633,15 De uitgaven wegens straatbelasting zijn als volgt te verdeelen: Gasfabriek565,76 Electriciteitbedrijf- 53,17 Woningbedrijf6.845,69 Grondbedrijf- 279,72 Gemeentewerken- 64,22 Ten laste van diverse particulieren en instellingen- 277,44 Blijft ten laste van den algemeenen dienst- 527,34 Totaal8.613,34 346 Onderhoud, verlichting, verwarming en schoonhouden van het gebouw Groot Schavernek, waarin gevestigd de Rijkskweekschool voor onderwijzers 3.003, V.g. volgnos. 77 en 175 begrooting gemeentewerken. 349 Rente van waarborgsommen174,88 De aanleggers van radio-centrales hebben waarborgsommen gestort, ieder 500, totaal 2.000,—waarvan 3% rente wordt betaald. Verder moet 4% rente worden betaald van een waarborgsom ad 2.872,aan de N. V. Werkspoor voor den bovenbouw van de nieuwe Noorderbrug. 3 van 2.000,— 60,— 4 van -2.872,— - 114,88 Samen174,88 73

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 102