VIII, 2. 350. 1941. UITGAVEN. HOOFDSTUK VIII. 350 Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. Jaarwedden en wedden der onderwijzers 251 685 - Geraamd wordt, dat aan onderwijzersjaarwedden in totaal zal worden uitgegeven: a. voor de vaste aan de o.l. scholen verbonden leerkrachten 236.931, b. voor kweekelingen met akte 9.000, c. handwerk-onderwijzeressen954 d. tijdelijk personeel4.800, Samen 251.685,— De jaarwedden en kindertoelagen van de onderwijzers worden geregeld overeenkomstig het Koninklijk besluit van 30 December 1933 (Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks ambtenaren 1934, Staatsblad no. 783), verminderd met de daarop van Rijkswege toe gepaste verlaging. De jaarwedden van de vakonderwijzers(essen) en de gemeentelijke vergoedingen worden geregeld overeenkomstig de betrekkelijke verordening, vastgesteld den 27 November 1923 (Gemeenteblad no. 7 van 1931), zooals die laatstelijk is gewijzigd bij raadsbesluit van 7 April 1936 (Gemeenteblad no. 18 van 1936) en bij raadsbesluit van 26 Januari 1938. a. jaarwedden voor de vaste aan de o.l. scholen verbonden leerkrachten: o.l. school no. 1 15.316, 2 - 11.160,— 3 - 15.229,— 5 - 11.725,— 6a- 10.830,— 6b- 12.353,— 7a- 11.923,— 7b- 13.044,— 8 - 13.218,— 10 - 5.157,- 11 - 10.442,— 12 - 12.538,— 13a- 11.069,— 136- 12.973,— 14a- 13.658,— 146- 12.863,— 15 - 15.456,— 16 - 15.146,— 17 - 12.831,— b. kweekelingen met akte, verbonden aan: o.l. school no. 5 Totaal236.931,- 6 a 6b la 7b 8 11 12 13a 136 14a 14 b 15 16 17 600,— 600,— 600,— 600,— 600,— 600,— 600,— 600,— 600,— 600,— 600,— 600,— 600,— 600,— 600,— Totaal9.000,— 74 VIII, 2. 350—361. 1941. UITGAVEN. c. handwerkonderwijzeressen voor het onderwijs in nuttige handwerken aan de 7e en 8e leerjaren zijn nog twee onderwijzeressen in functie, wier jaarwedde bedraagt resp. 600,en 354, 351 Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening f 15.481, V.g. volgnos. 60 en 158 der begrooting van het bedrijf der gemeentewerken. Buitenverfwerk is geraamd voor de scholen 1, 5 en 7. School no. 7 werd het laatst geverfd in 1932; de scholen nos. 1 en 5 in 1934. 352 Aanschaffing van schoolmeubelen f 3.124, V.g. volgnos. 62 en 160 begrooting gemeentewerken. 353 Onderhouden van schoolmeubelen f 3.213, Gespecificeerd als volgt: volgnos. 61 en 159 van de begrooting van gemeentewerken2.176, volgnos. 63 en 161 van de begrooting van gemeentewerken- 1.037, Totaal3.213,— 354 Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften9.519, Voor de lagere scholen wordt per leerling een bedrag ad 2,60 beschikbaar gesteld. Het aantal leerlingen van de 6 kl. scholen bedroeg op 16 September 1940 3212 en van de 7e en 8e leerjaarscholen 449. Het totaal te ramen bedrag voor leermiddelen is alzoo 3661 X 2,60 is rond ƒ9.519, 355 Kosten van advertentiënf ^50, De kosten van advertentiën, het lager onderwijs betreffende, worden uit dezen post bestreden. 356 Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen27.768, V.g. volgnos. 64 en 162 begrooting gemeentewerken. 357 Kosten van schoolbibliotheken f 285> Voor 19 scholen wordt geraamd 19 X/15,285, 358 Kosten van de oudercommissies270, Ingesteld zijn voor het gewoon lager onderwijs 18 oudercommissies, welke ieder 15, ontvangen ter goedmaking van de onkosten. 359 Kosten vallende op het houden van ouder-avonden230, Geraamd wordt voor 18 scholen 230, 360 Bijdragen aan andere gemeenten inzake het openbaar gewoon lager onderwijsf 50, Met de gemeente Tietjerksteradeel is een gemeenschappelijke regeling aangegaan. Voor drie leerlingen wordt een bedrag van 50,voldoende geacht. 361 Betaling wegens over een vorigen dienst te veel genoten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager-onderwijswet memorie Niet bekend is, of en hoeveel op dezen post zal worden uitgegeven. 75

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 103