1941. VIII, 2, 4. 362—373. UITGAVEN. 362 Teruggaaf van schoolgelden 125, Voor eventueele teruggaaf van reeds betaalde schoolgelden wordt 125,— geraamd. 363 Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vaceerende betrekkingen50, Geraamd voor het lager onderwijs op 50,1 365 Betaling aan hel Rijk wegens een vorigen dienst te weinig ingehouden of in rekening gebrachte pensioensbijdragen der onderwijzers memorie Niet bekend is, of uitgaven terzake zullen plaats hebben. 368 Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, 2 van den kapitaaldienst 1.332,50 le. de kosten van betegeling van het schoolplein bij de scholen nos. 1 en 5 (Schoolstraat) hebben bedragen ƒ1.177,80 en zullen, te beginnen in 1938, in vijf jaren worden gedekt (4e termijn)223, 2e. voor verbetering van de gymnastiekschool no. 1, waarvan de kosten zijn ƒ11.074,87, welke in 10 jaren zullen worden bestreden (4e termijn).. - 1.109,50 1.332,50 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. 369 Jaarwedden en wedden der onderwijzers 61.784, Voor de toelichting omtrent de berekening der jaarwedden wordt verwezen naar volgno. 350. De post is samengesteld als volgt: jaarwedden gewoon personeel56.226, gymnastiek-onderwijzers - 2.888, handwerk-onderwijzeressen - 2.070, tijdelijke vervanging van personeel- 600, Samen61.784, 370 Kosten van het instandhouden schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening 1.296, V.g. volgnos. 65 en 163 begrooting gemeentewerken. Het buitenverfwerk van het schoolgebouw is het laatst vernieuwd in het jaar 1934. 371 Aanschaffen van schoolmeubélenmemorie V.g. volgnos. 68 en 166 begrooting gemeentewerken. 372 Onderhouden van schoolmeubelen Gespecificeerd als volgt: 442,- volgnos. 66 en 164 van de begrooting van gemeentewerken381, volgnos. 67 en 165 van de begrooting van gemeentewerken- 61, Totaal442, 373 Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften2.278, Voor leermiddelen wordt geraamd 4,25 per leerling. Op 16 September 1940 bedroeg het aantal leerlingen 536. Geraamd wordt" 536 Xf 4 25 is 2.278,—. 76 1941. VIII, 4, 5. 374—387. UITGAVEN. 374 Kosten van advertentiën25, De kosten van advertentiën, het uitgebreid lager onderwijs betreffende, worden uit dezen post bestreden. 375 Verlichting en verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen4.353, V.g. volgnos. 69 en 167 begrooting gemeentewerken. 376 Kosten van schoolbibliotheken 70, Voor 1941 wordt geraamd 70, 377 Kosten van de oudercommissies20, Aan de oudercommissie wordt 20,uitgekeerd ter goedmaking van onkosten. 378 Kosten vallende op het houden van ouder-avonden 25, Voor het houden van ouder-avonden van de U.L.O.-school wordt 25,geraamd. 379 Betaling wegens over een vorigen dienst te veel genoten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager-onderwijswet ig20 memorie Niet bekend is, of en hoeveel op dezen post zal worden uitgegeven. 380 Teruggaaf van schoolgeldenf 100, Voor eventueele teruggaaf van reeds betaalde schoolgelden wordt 100,geraamd. 381 Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vaceerende betrekkingen25, Voor rekening van het U.L.O. wordt geraamd een bedrag van 25, 383 Betaling aan het Rijk wegens over een vorigen dienst te weinig ingehouden of in rekening gebrachte pensioensbijdragen der onderwijzersmemorie Niet bekend is of uitgaven terzake zullen plaats hebben. 386 Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken1.213, Zie bijlage no. III. 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. 387 Jaarwedden en wedden der onderwijzers 24.153, De post is als volgt samengesteld: jaarwedden gewoon personeel 23.953, tijdelijke vervanging van personeel- 200, Totaal24.153,— Voor de toelichting omtrent de berekening van de jaarwedden wordt verwezen naar volgno. 350. De gemeentelijke marge voor het buitengewoon lager onderwijs is vervallen bij raads besluit van 26 Januari 1938. 77

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 104