1941. VIII, 5, 6. 388—401. UITGAVEN. 388 Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening 1.066, V.g. volgnos. 70 en 168 sub a, begrooting gemeentewerken. 390 Onderhouden van schoolmeubelen 145, V.g. volgnos. 70 en 168 sub b, der begrooting gemeentewerken. 391 Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften570, 392 Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwenf 2.337, V.g. volgnos. 70 en 168, sub c, begrooting gemeentewerken. 393 Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vaceerende betrekkingen15, In verband met eventueele vacatures wordt voor het buitengewoon lager onderwijs 15,geraamd. 394 Teruggaaf van schoolgelden10, Voor eventueele teruggaaf van reeds betaalde schoolgelden wordt 10,geraamd. 395 Kosten van het plaatsen van advertentiën20, De kosten van advertentiën, het buitengewoon lager onderwijs betreffende, worden uit dezen post bestreden. 396 Kosten van het onderwijs aan spraakgébrekkige kinderen539, De kosten (jaarwedde van de onderwijzeres) worden voor 1941 geraamd op ƒ539, De cursus is ingesteld bij raadsbesluit d.d. 18 December 1929. 400 Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken528, Zie bijlage no. III. 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. 401 Jaarwedden en wedden der onderwijzers 21.573, De jaarwedden van het personeel zijn geregeld bij raadsbesluiten d.d. 7 April 1936, gewijzigd bij raadsbesluiten van 14 Juli 1936, 14 October 1936, 26 Januari 1938 en 1 Juni 1938. De post is als volgt samengesteld: a. jaarwedden voor de hoofden, onderwijzeressen en kweekelingen bewaarschool no. 13.235, 2- 3.650,— 3- 2.650,- 4- 2.994,- 5- 3.200,- 55 6- 3.512, 19.241,— b. 4 oppassters aan de bewaarscholen: 4 X/458,- 1.832, c. tijdelijke vervanging van personeel - 500, Totaal21.573, 78 VIII, 6. 402—413. 1941. UITGAVEN. 402 Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen4.120, V.g. volgnos. 74 en 172 begrooting gemeentewerken. De bewaarschool no. 1, waarvoor buitenverfwerk op de begrooting gemeentewerken is geraamd, is het laatst geverfd in 1934. Het ligt in het voornemen de kosten van wijziging van de centrale verwarming in be waarschool no. 4, welke kosten met inbegrip van de algemeene kosten op 1.300,worden geraamd, over vijf jaren te verdeelen (zie bijlage no. III). 403 Onderhouden van schoolmeubelen 978, V.g. volgnos. 75 en 173 begrooting gemeentewerken. 404 Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften900, Voor leermiddelen etc. wordt geraamd 1,per leerling. 405 Kosten van advertentiën 30, Advertentiekosten betreffende het openbaar voorbereidend lager onderwijs worden uit dezen post bestreden. 406 Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen5.417, V.g. volgnos. 76 en 174 begrooting gemeentewerken. 407 Kosten vallende op het onderzoek omtrent sollicitanten naar vaceerende betrekkingen.... f 10, In verband met eventueele vacatures wordt 10,geraamd. 408 Toelage aan de commissie voor de gemeentelijke bewaarscholen35, Aan deze commissie wordt een toelage toegekend van 35,'s jaars. 409 Teruggaaf van schoolgelden10, Voor eventueele teruggaaf van reeds betaalde schoolgelden. 413 Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, 6 van den kapitaaldienst 2.671, In verband met het raadsbesluit van 7 Augustus 1934, no. 262 R/179, tot reorganisatie van de gemeentelijke bewaarscholen, hebben Burgemeester en Wethouders krachtens art. 9 der wachtgeldverordening (Gemeenteblad no. 33 van 1926) een regeling getroffen met de eervol ontslagen onderwijzeressen H. Kuipersvan der Veer en H. van Stralen Nieuwland tot vervanging van het wachtgeld door een afkoopsom. Ingevolge deze regeling is aan deze wachtgeldsters een afkoopsom uitgekeerd van resp. 5.800,en 6.000, tezamen 11.800,Dit bedrag is uit den dienst 1934 voorloopig bestreden uit den kapitaaldienst, teneinde dit door jaarlijksche bijdragen van den gewonen dienst in 10 jaren, telken jare 1.180,te bestrijden (7e termijn). Ingevolge raadsbesluit van 1 September 1936, no. 278 R 177, is met een vijftal onder wijzeressen een regeling getroffen overeenkomstig art. 9 der wachtgeldverordening, krachtens welke het hun bij ontslag toekomende wachtgeld wordt vervangen door een afkoopsom. Uitgekeerd is aan: D. WierdaHarings 3.290,A. H. BronBultena 2.630,J. BakkerLigthart 2.630,E. CieraadRitsma 2.380,I. de Vries van den Berg 3.980,totaal 14.910,welk bedrag voorloopig uit den kapitaaldienst 1936 is bestreden. Door jaarlijksche bijdragen van den gewonen dienst, te beginnen in 1937, zal deze uitgaaf in 10 jaren worden gedekt; ten laste van dezen dienst derhalve ƒ1.491,(5e termijn). 79

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 105