VIII, 7. 414—416. 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. 1941. UITGAVEN. 414 Uitkeering aan gemeenten ingevolge art. 86 der Lager-onderwijswet 1920 625, In verband met de uitgaven over 1938 en 1939 geraamd op/625,Een belangrijk deel van deze vergoeding is aan de gemeente Leeuwarderadeel verschuldigd. 415 Vergoeding aan schoolbesturen als bedoeld in art. ioibis der Lager-onderwijswet 1920 f 644,15 Evenals vorige jaren, zal de gemeente ook overl941 aan de besturen der bijzondere lagere scholen, aan welke vak-onderwijzers werkzaam zijn, daarvoor krachtens art. lOlèA een vergoeding moeten toekennen. In verband met de afschaffing van het vakonderwijs in de lichamelijke oefening aan de scholen voor openbaar gewoon lager onderwijs per 1 Januari 1939 wordt met ingang van dien datum alleen nog vakonderwijs gegeven (nuttige handwerken) aan de drie 7e en 8e leerjaarscholen. Nu bij het bijzonder onderwijs geen centrale 7e en 8e leerjaarscholen zijn, zouden de besturen voor al hun scholen voor gewoon lager onderwijs aanspraak kunnen maken op een maximum vergoeding gelijk aan het gemiddelde aantal leerlingen, vermenig vuldigd met het kostenbedrag per leerling aan de openbare lagere scholen, hetwelk is ge raamd op 2,44 per leerling. Na overleg zijn de besturen bereid gebleken maximaal een vergoeding te vragen, berekend naar het gemiddelde aantal leerlingen van het 7e en 8e leerjaar van hun scholen. Geraamd wordt, dat in 1941 de volgende voorschotten aan de hierna genoemde school- vereenigingen moeten worden uitgekeerd: Schoolvereeniging Gemiddeld aantal leer lingen 7e en 8e leerjaar Voorschot 1941 St. Lucia-gesticht te Rotterdam 13V3 32,53 Leeuwarder Schoolvereeniging 22 53,68 Nederlandsch Hervormde Schoolvereeniging 587a 142,33 Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs 17073 415,61 Totaal 644,15 416 Vergoeding van de kosten van instandhouding van bijzondere scholenbedoeld in art. 101 der Lager-onderwijswet 192046.566,30 Ingevolge art. 55bis der L.O.-wet moet jaarlijks bij het vaststellen van de gemeente- begrooting door den Raad het bedrag worden bepaald, dat per leerling voor de openbare scholen voor l.o. en u.l.o. in het komende jaar wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in art. 55, onder e tot en met h en 0, alsmede die van instandhouding. Naar dat bedrag per leerling moet jaarlijks op verzoek van het schoolbestuur een voorschot op de vergoeding voor de bijzondere school verleend worden van 100 berekend over het getal leerlingen in het afgeloopen jaar. Aan de hand van de thans bekende gegevens moeten die voorschotten voor het bijzonder lager onderwijs als volgt worden geraamd: 80 VIII, 7. 416—419. 1941. UITGAVEN. School Aantal leerlingen Kostenbedrag per leerling Voorschot Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging Speelmansstraat no. 11 451 15.07 6.796,57 Baljeebuurt no. 52J St. Lucia-gesticht te Rotterdam Groote Kerkstraat no. 891 432 - 6.510,24 Groote Kerkstraat no. 81J Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs: Pieter Feddesstraat no. 2 Margaretha de Heerstraat nos. 1 en 2 Leeuwrikstraat no. 10 1517 55 - 22.861,19 Fonteinstraat no. 16 Willem Sprengerstraat no. 77 Nederlandsch Hervormde Schoolvereeniging Druifstreek no. 72 488 - 7.354,16 Transvaalstraat no. 75 Leeuwarder Schoolvereeniging Raadhuisplein no. 25 202 55 - 3.044,14 Totaal 46.566,30 417 Uitkeering aan gemeenten ingevolge art. 104, eerste lidder Lager-onderwijswet 1920.. 850, Voor 1941, gerekend naar de uitgaven over 1938 en 1939, geraamd op 850, 418 Vergoeding voor terreinen en gebouwen van bijzondere scholen aan besturen dier scholen bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 19202.575, Met toepassing van artikel 205ter der L.O.-wet 1920, hebben verschillende besturen van bijzondere scholen, die tot dusver een vergoeding ingevolge art. 205 dier wet ontvingen, een afkoopsom ontvangen ten bedrage van 80 °/0 van de geschatte waarde hunner school gebouwen. Alleen aan het bestuur van het St. Lucia-gesticht te Rotterdam moet voor de scholen Groote Kerkstraat 89 en 81 nog uitkeering van een vergoeding ingevolge art. 205 der L.O.-wet 1920 geschieden. Uitgekeerd moet worden aan het St. Lucia-gesticht te Rotterdam voor: de school Groote Kerkstraat no. 89, naar een getaxeerde waarde van ƒ29.000,(waarvan 80 is/23.200,a 5 is1.160, de school Groote Kerkstraat no. 81 naar een getaxeerde waarde van ƒ42.450,a 5 is ƒ2.122,50, waarvan voor het lager onderwijs- 1.415, Totaal2.575,— Zie ook volgno. 430. 419 Uitkeering aan andere gemeenten in de aan schoolbesturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 en art. 20§ter der Lager-onderwijswet 1920400, In verband met de uitgaven over de laatste jaren geraamd op 7400, 81

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 106