1941. VIII, 7. 420—421. UITGAVEN. 420 Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen5.556,69 Sedert 1922 is gestort aan waarborgsommen ten behoeve van het lager onderwijs ƒ115.169,46. Hiervoor is aan rente verschuldigd een bedrag van 5.556,69. Zie den hierna volgenden staat, alsmede volgno. 108 der ontvangsten. Schoolvereeniging Waarborg som (lager onderwijs) /o Rente Waarborgsom moet worden teruggegeven in Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging 7.249,75 5.319 385,61 1943 - 16.467,40 4.473 - 736,59 1948 St. Lucia-gesticht, Rotterdam 77,96 5.319 4,14 1943 277,95 5.319 - 14,78 1943 437,52 5.262 - 23,02 1944 - 1.561,26 4.486 - 70,04 1950 - 1.338,23 4.486 - 60,03 1950 Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs 10,90 5.319 - 0,58 1943 36,04 5.262 - 1,90 1944 517,86 4.496 - 23,28 1947 - 6.095,81 5.857 - 357,03 1942 26,71 5.262 - 1,41 1944 517,86 4.496 - 23,28 1947 - 6.766,82 5.857 - 396,33 1942 8,75 5.319 - 0,47 1943 - 18.536,27 4.623 - 856,93 1946 - 13.505,60 4.473 - 604,11 1948 Nederl. Hervormde Schoolvereeniging - 10.860,— 5.319 577,64 1943 - 1.156,45 5.262 - 60,85 1944 60,— 4.623 - 2,77 1946 - 18.508,41 4.158 - 769,58 1951 Leeuwarder Schoolvereeniging - 9.990,— 5.319 - 531,37 1943 278,73 5.262 - 14,67 1944 51,64 4.944 - 2,55 1945 110, 4.623 - 5,09 1946 643,72 4.473 - 28,79 1948 - 77,82 4.944 3,85 1945 115.169,46 5.556,69 Aan de schoolbesturen moet rente worden uitgekeerd naar het bedrag aan waarborg sommen, zooals in bovenstaande lijst is aangegeven. Doordat enkele schoolbesturen de waarde van eigen grond, waarop het schoolgebouw is gesticht, in mindering hebben gebracht op de te storten waarborgsom, is in totaal voor het lager onderwijs ontvangen 103.045,96. 421 Teruggaaf van schoolgelden200,- Voor eventueele teruggaaf van reeds betaalde schoolgelden. 82 VIII, 8, 9. 425-428. 8. Bijzonder vervolgonderwijs. 1941. UITGAVEN. Uitkeering aan gemeenten ingevolge artikel 104, tweede lid, der Lager-onderwijswet ig20 memorie In verband met het feit, dat in 1938 en 1939 geen uitkeeringen hebben plaats gehad, wordt deze post pro memorie uitgetrokken. 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. 426 Uitkeering aan gemeenten ingevolge art. 86 der Lager-onderwijswet ig20 240, In verband met de uitgaven over 1938 en 1939 geraamd op 240, 427 Vergoeding aan schoolbesturen als bedoeld in art. 10ibis der Lager-onderwijswet ig20.. 5.275,27 Ter voldoening aan het bepaalde in artikel lOlèz's der Lager-onderwijswet 1920, zal de gemeente ook over 1941 aan de besturen van bijzondere scholen voor uitgebreid lager onderwijs, aan welke vak-onderwijzers werkzaam zijn, een vergoeding moeten toekennen. Het voorschotbedrag, ingevolge het 7e lid van genoemd wetsartikel uit te keeren, wordt berekend naar het gemiddeld aantal leerlingen over 1940 en het kostenbedrag per leerling voor het openbaar uitgebreid lager onderwijs, hetwelk naar de raming voor 1940 bedraagt ƒ10,23. Geraamd wordt, dat in 1941 de volgende voorschotten aan de hierna genoemde school- vereenigingen moeten worden uitgekeerd: Schoolvereeniging Gemiddeld aantal leer lingen Voorschot 1941 Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging 8573 872,96 St. Lucia-gesticht te Rotterdam 71 726,33 Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs 35973 - 3.675,98 Totaal 5.275,27 428 Vergoeding van de kosten van instandhouding van bijzondere scholen, bedoeld in art. 101 der Lager-onderwijswet ig20 6.566,25 Ingevolge art. 55bis der L.O.-wet moet jaarlijks bij het vaststellen van de gemeente- begrooting door den Raad het bedrag worden bepaald, dat per leerling voor de openbare scholen voor l.o. en u.l.o. in het komende jaar wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in art. 55 onder e tot en met h en o, alsmede die van instandhouding. Naar dat bedrag per leerling moet jaarlijks op verzoek van het schoolbestuur een voor schot op de vergoeding voor de bijzondere school verleend worden van 100 berekend over het getal leerlingen in het afgeloopen jaar. Aan de hand van de thans bekende gegevens moeten die voorschotten voor het bijzonder uitgebreid lager onderwijs als volgt worden geraamd: 83

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 107