VIII, 9. 428—432. 1941. UITGAVEN. School Aantal leerlingen Kosten- bedrag per leerling Voorschot Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging Tweebaksmarkt no. 44 St. Lucia-Gesticht, Rotterdam: Groote Kerkstraat no. 81 Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs Margaretha de Heerstraat no. 1 Margaretha de Heerstraat no. 2 85 70 360 12,75 Totaal 1.083,75 892,50 - 4.590,— 6.566,25 429 Uitkeering aan gemeenten ingevolge art. 104, eerste lidder Lager-onderwijszvet 1920.. 40, In verband met de uitgaven der laatste jaren geraamd op 40, 430 Vergoeding voor terreinen en gebouwen van bijzondere scholen aan besturen dier scholen, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920707,50 Uitgekeerd moet worden aan het St. Lucia-Gesticht te Rotterdam voor de school Groote Kerkstraat no. 81, naar een getaxeerde waarde van/42.450,a 5 2.122,50, waarvan voor het uitgebreid lager onderwijs ƒ707,50. 431 Uitkeering aan andere gemeenten in de aan schoolbesturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 en 20gter der Lager-onderwijswet 1920150, In verband met de uitgaven over de laatste jaren geraamd op 150, 432 Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen331,12 Van 1922 af is gestort aan waarborgsommen ten behoeve van het uitgebreid lager onderwijs 6.183,38. Hiervoor is aan rente verschuldigd ƒ331,12. Zie den hierna volgenden staat, alsmede volgno. 115 der ontvangsten. Schoolvereeniging Waarborg Rente Waarborgsom moet worden som (u.l.o.) teruggegeven in Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging 132,75 4.496 5,97 1947 St. Lucia-Gesticht, Rotterdam 669,11 4.486 30,02 1950 975,12 4.158 40,54 1951 Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs - 3.759,35 5.857 - 220,19 1942 4,37 5.319 0,23 1943 26,71 5.262 - 1,41 1944 615,97 5.319 32,76 1943 6.183,38 331,12 Aan de schoolbesturen moet rente worden uitgekeerd naar het bedrag aan waarborg sommen, zooals in bovenstaande lijst is aangegeven. Doordat enkele schoolbesturen de waarde van eigen grond, waarop het schoolgebouw is gesticht, in mindering hebben gebracht op de te storten waarborgsom, is in totaal voor het uitgebreid lager onderwijs ontvangen ƒ5.854,88. 84 VIII, 9, 10, 11. 433—438. 433 Teruggaaf van schoolgelden Voor eventueele teruggaaf van reeds betaalde schoolgelden. 1941. UITGAVEN. 100,- 10. Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. 436 Bijdragen aan andere gemeenten ingevolge art. 25, vijfde lid, van het Koninklijk besluit van 22 October 1923 Staatsblad no. 48915,- In verband met de uitgaven in de laatste jaren, wordt deze post op f 15,geraamd. 437 Bijdrage in de kosten van uit deze gemeente afkomstige leerlingen van het instituut voor doofstommen te Groningenmemorie In verband met het raadsbesluit d.d. 9 Juli 1918, is voor dit doel een post op de begrooting aangebracht. Er zijn thans geen leerlingen uit deze gemeente in het instituut opgenomen, waarom de post voor memorie wordt uitgetrokken. 11. Bijzonder voorbereidend lager onderwijs. 438 Subsidiën in het belang van het bijzonder voorbereidend lager onderwijs 2.400,- a. Bij raadsbesluit van 30 Maart 1938 is aan het bestuur van het St. Lucia- gesticht te Rotterdam, ten behoeve van zijn in deze gemeente gevestigde bewaarscholen een subsidie toegekend van f 300,voor elke, ter beoor deeling van Burgemeester en Wethouders, bevoegde leerkracht op iedere volle 45 kinderen tot een maximum van 71.500,per jaar. Naar den huidigen toestand brengt dit een uitgaaf mede van1.500, b. Subsidie voor het Christelijk bewaarschoolonderwijs Overeenkomstig raadsbesluit van 31 Januari 1940, wordt naar de normen, als voor het R.K. bewaarschool-onderwijs gelden, uitgetrokken- 900, Totaal2.400, 85

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 108