VIII, 13. 449—451. 1941. UITGAVEN. Transport63.160, e. Aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen, werktuigen en verdere hulpmiddelen voor het onderwijs: Voor leermiddelen etc., w.o. 75,voor aanschaffing van nieuw spelmateriaal voor lichamelijke oefening 1.075, Onderhoud leermiddelen en schoolmeubelen - 296, (V.g. volgnos. 71 en 169, sub b, begrooting gemeentewerken). 1.365,— Administratie-, druk- en advertentiekosten en kosten ouderavonden - 325, Samen64.850, De verordening op de gemeentelijke Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus (H.B.S.-A) is vastgesteld bij raadsbesluit van 28 Maart 1938, (Gemeenteblad no. 12 van 1938). Het aantal leerlingen der H.B.S.-A bedroeg op 1 September 1940 pl.m. 187. 450 Kosten van de Middelbare school en Hoogere Burgerschool voor Meisjes 64.770, a. Jaarwedde van directeuren, leeraren en beambten60.424, Voor de specificatie dezer jaarwedden wordt verwezen naar de bij de begrootingsstukken overgelegde lijst. De jaarwedden van het personeel verbonden aan deze school zijn vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 October 1926. Deze jaarwedde-regeling is goedgekeurd door den Minister van O., K. en W. bij schrijven d.d. 26 Maart 1927, no. 2015, afd. M.O., gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 20 Maart 1934, goedgekeurd door den Minister van O., K. en W. bij schrijven van 29 Mei 1934, no. 5588, afd. V.H.M.O., en bij raadsbesluit d.d. 16 April 1935, goedgekeurd door den Minister van O., K. en W. bij schrijven van 23 Mei 1935 no. 7325, afd. V.H.M.O. Op deze salarissen wordt een gelijke korting toegepast als op de bezoldiging van het rijkspersoneel. b. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van directeuren, leeraren en beambten- 912, (V.g. volgnos. 72 en 170, sub a, begrooting gemeentewerken). c. Erfpacht en huur van terreinen- d. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zoomede die van water- en krachtverbruik- 1.872, (V.g. volgnos. 72 en 170 ,sub c, begrooting gemeentewerken). e. Aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen, werktuigen en verdere hulpmiddelen voor het onderwijs: voor leermiddelen, etc., w.o. 75,voor aanschaffing van nieuw spelmateriaal voor lichamelijke oefening625, onderhoud leermiddelen en schoolmeubelen - 762, (V.g. volgnos. 72 en 170, sub b, begrooting gem. werken).1.387, Administratie-, druk- en advertentiekosten en kosten ouderavonden- 175, Samen64.770, De verordening op de Middelbare School en Hoogere Burgerschool voor Meisjes is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 23 Juli 1935 (Gemeenteblad no. 34 van 1935), gewijzigd bij raadsbesluiten d.d. 10 October 1937 (Gemeenteblad no. 33 van 1937) en 28 Maart 1938 (Gemeenteblad no. 10 van 1938). Het aantal leerlingen van deze school op 1 September 1940 bedroeg pl.m. 172. 451 Kosten van de plaatselijke commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs50, Voor bestrijding van de onkosten der commissie wordt een jaarlijksche toelage van 50, geraamd. 88 VIII, 13. 452-455. 1941. UITGAVEN. Bijdrage aan andere gemeenten in de kosten der van Rijkswege gesubsidieerde gemeentelijke hoogere burgerscholen als bedoeld in art. góquater der Middelbaar-onderwijswet200, Krachtens het bepaalde bij artikel 36 quater der Middelbaar-onderwijswet, is iedere gemeente, welke geen hoogere burgerschool met overeenkomstigen cursus in stand houdt, verplicht een bijdrage te verleenen in de kosten van elke van Rijkswege gesubsidieerde gemeentelijke hoogere burgerschool, tot welke leerlingen zijn toegelaten, wier ouders of voogden of die, bij meerderjarigheid, zelve in de gemeente hoofdverblijf hebben. De gemeentelijke Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus alhier is omgezet is een H.B.S.-(H.B.S.-A). In verband met de uitgaaf in 1939 wordt 200,uitgetrokken. Bijdrage in de kosten van Rijks hoogere burgerscholen, als bedoeld in art. góquater, der Middelbaar-onderwijswet19.100, In tegenstelling met de destijds bij het gemeentebestuur heerschende opvatting, is bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1937, no. 32, in beroep beslist, dat de gemeente voor de mannelijke leerlingen van Rijks Hoogere Burgerscholen een bijdrage verschuldigd is. Naderhand is uitgemaakt, dat voor leerlingen, die de A-afdeeling der R.H.B.S. bezoeken, geen bijdragen verschuldigd zijn, en in verband daarmede zal ook slechts voor een gedeelte der leerlingen, afkomstig uit Leeuwarden, die de eerste drie klassen der R.H.B.S. bezoeken, een bijdrage moeten worden betaald. Deze bijdrage wordt berekend met behulp van een door den Minister vastgesteld verhoudingscijfer. Aan de hand van de thans bekende gegevens wordt voor 1941 gerekend op een bijdrage voor 120 leerlingen. Het bedrag per leerling is voor de jaren 1937 t/m 1941 vastgesteld op ƒ430,terwijl het schoolgeld wordt geraamd op 50,per leerling. De door Leeuwarden verschuldigde bijdrage zal dus naar schatting bedragen 1/2 X 120 (ƒ430,50,ƒ22.800, verminderd met een bedrag ad f 3.698,88, zijnde 4,0398 °/0 van de geschatte waarde van het gebouw en het terrein, of in totaal rond 19.100,Bij Koninklijk besluit van 21 Aug. 1939, no. 28, is in beroep beslist, dat het genoemde bedrag ad 3.698,88 juist berekend is. Restitutie aan het Rijk van te veel ontvangen voorschot op de vergoeding over vorige jaren ten behoeve van het middelbaar onderwijsmemorie Niet bekend is, of op dezen post een bedrag zal moeten worden uitgegeven. Kosten voor vakscholen 3.100, Middelbare Avondhandelsschool Salarissen van directeur en leeraren 2.750, De salarissen zijn geregeld bij raadsbesluit van 24 Nov. 1925 (Gemeente blad no. 37 van 1925) en goedgekeurd door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bij schrijven d.d. 4 December 1925, no. 2116, afdeeling Ha.O. Op deze salarissen wordt eenzelfde korting toegepast als op de bezoldiging van het rijkspersoneel. leermiddelen en boeken- 300, diverse uitgaven - 50, Totaal3.100,— Het reglement van deze school is vastgesteld bij raadsbesluit van 7 September 1915 en sindsdien gewijzigd bij raadsbesluiten van 27 September 1927 (Gemeenteblad no. 11 van 1927, tekst-uitgave), 18 Juni 1929 (Gemeenteblad no. 19 van 1929), 28 Juli 1931 (Gemeenteblad no. 12 van 1931), 11 Juli 1933 (Gemeenteblad no. 10 van 1933) en 9 Maart 1938 (Gemeenteblad no. 7 van 1938). De school telde bij den aanvang van den cursus 1939/40 121 leerlingen, waarvan er 31 in aanmerking kwamen voor verstrekking van gratis boeken en/of leermiddelen, terwijl deze aantallen voor den cursus 1940/'41 vermoedelijk 94 en 40 zullen bedragen. 89

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 110