1941. VIII, §5 14, 15. 456—466. UITGAVEN. 456 Teruggave van schoolgelden 250, Voor eventueele teruggaaf van reeds betaalde schoolgelden. 460 Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken3.870, Zie bijlage no. III. 14. Hooger onderwijs. 461 Kosten van de gymnasia 56.852, a. Jaarwedden van rectoren, leeraren en beambten 50.895, b. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van rectoren, leeraren en beambten- 470, (V.g. volgnos. 73 en 171, sub a, begrooting gemeentewerken). c. Erfpacht en huur van terreinen d. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zoomede die van water- en krachtverbruik- 3.572, (V.g. volgnos. 73 en 171, sub c, begrooting gemeentewerken). e. Aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen, werktuigen en hulp middelen voor het onderwijs: voor leermiddelen, enz., w.o. 75,voor aanschaffing van nieuw spelmateriaal voor lichamelijke oefening1.300, onderhoud leermiddelen en schoolmeubelen - 215, (V.g. volgnos. 73 en 171, sub b, begrooting gem.-werken). 1.515,— Administratie-, druk-, telefoon- en advertentiekosten- 350, g. Kosten van het college van curatoren- 50, Totaal56.852,— De jaarwedden zijn laatstelijk geregeld bij raadsbesluit d.d. 24 November 1925 (Gemeente blad no. 8 van 1926), goedgekeurd blijkens missive van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 Februari 1926, no. 157, afd. M.O., gewijzigd bij raads besluit van 20 Maart 1934, goedgekeurd door den Minister van O., K. en W. bij schrijven van 29 Mei 1934, no. 5588, afd. V.H.M.O. en bij raadsbesluit van 16 April 1935, goed gekeurd door den Minister van O., K. en W. bij schrijven van 23 Mei 1935, afd. V.H.M.O. Op deze salarissen wordt een gelijke korting toegepast als op de bezoldiging van het rijks personeel. Het gymnasium telde op 1 September 1940 174 leerlingen. De verordening voor het gymnasium is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 28 Mei 1935 (Gemeenteblad no. 19 van 1935), gewijzigd bij raadsbesluiten van 16 December 1936 (Gemeenteblad no. 38 van 1936) en 28 Maart 1938 (Gemeenteblad no. 11 van 1938). 462 Teruggave van schoolgelden 50,- Voor eventueele teruggaaf van reeds betaalde schoolgelden. 15. Nijverheidsonderwijs. 466 Subsidie voor scholen voor het lager nijverheidsonderwijs62.710,- a. ambachtsschool 39.810, b. industrie- en huishoudschool - 14.860, c. nijverheids-avondschool- 2.850, d. avondcursus voorbereiding voor de Midd. Technische School- 300, e. machinistenschool - 1.870, Christelijke industrie- en huishoudschool- 3.020, Samen 62.710, 90 VIII, 15. 466—473. 1941. UITGAVEN. Het subsidie voor deze onderwijs-inrichtingen is geraamd overeenkomstig de door de besturen dier scholen ingezonden begrootingen. Krachtens het bepaalde in artikel 25, 3e lid, der Nijverheidsonderwijswet verleent de gemeente van vestiging een subsidie van 30 in de netto-kosten van het lager nijver heidsonderwijs. 467 Bijdragen aan gemeenten in de kosten van scholen voor het lager nijverheidsonderwijs150, Ingevolge artikel 25, 4e lid, der Nijverheidsonderwijswet, moet voor leerlingen, afkomstig uit andere gemeenten dan die, waarin de lagere nijverheidsschool is gevestigd, tenzij aldaar een gelijksoortige inrichting van onderwijs bestaat, door de gemeente van afkomst een bijdrage worden verleend van 20 der netto kosten, welke gemiddeld per leerling aan die inrichting zijn ten koste gelegd. In verband met de uitgaven over de laatste jaren geraamd op 150, 468 Subsidie aan het onderwijsfonds voor de binnenvaart te Amsterdam, ten behoeve van de binnenvaart school alhier Deze onderwijs-inrichting is opgeheven. 469 Dekking van het tekort dat de vakteekencursus voor volwassenen oplevert255, De Raad heeft op 12 November 1918 besloten om jaarlijks op de gemeentebegrooting een bedrag beschikbaar te stellen tot dekking van het tekort, dat de vakteekencursus voor volwassenen oplevert. Overeenkomstig de door het bestuur der vereeniging voor middel baar technisch- en ambachtsonderwijs ingezonden begrooting, wordt het tekort voor den cursus 1940/'41 ad rond ƒ255,hier uitgetrokken. 470 Subsidie voor scholen voor het middelbaar nijverheidsonderwijs26.575, a. technische school26.575, Geraamd overeenkomstig de door het bestuur der vereeniging voor Middelbaar Technisch- en Ambachtsonderwijs ingezonden begrooting. Krachtens het bepaalde in artikel 25, 3e lid, der Nijverheidsonderwijswet verleent de gemeente van vestiging een subsidie van 25 in de netto-kosten van het middelbaar nijverheidsonderwijs. 471 Bijdragen aan gemeenten in de kosten van scholen voor het middelbaar nijverheidsonderwijs 400, Voor het middelbaar nijverheidsonderwijs geldt hetzelfde als ten aanzien van het lager nijverheidsonderwijs is opgemerkt, met dien verstande, dat hiervoor 15 van de netto- kosten per leerling is verschuldigd. Voor 1941 wordt ƒ400,geraamd. 472 Bijdragen in de kosten van het onderwijs volgens het leerlingstelsel aan 50, a. gemeenten b. vereenigingen- 50, Voor 1941 wordt een bedrag van 50,geraamd. De bijdrage wordt verleend ingevolge artikel 39, 3e lid, der Nijverheidsonderwijswet aan de Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding in het typografische bedrijf te Amsterdam, voor alhier gevestigde leerlingen. 473 Teruggaaf van te veel betaalde bijdragen door andere gemeenten ingevolge art. 25, 4e lid, der Nijverheidsonderwijswetmemorie Het is thans nog niet te zeggen of uitgaven op dezen post zullen moeten worden gedaan. 91

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 111