1941. VIII, 16. 474—480. UITGAVEN. 16. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (niet vallende onder de 1 t/m 15). 474 Kosten voor musea of openbare bibliotheken3.320, De uitgaven voor de verzameling van Chineesche en Indonesische kunst worden geraamd als volgt: Jaarwedde concierge-amanuensis1.500, Wegens afdracht aan den conservator der verzameling van de helft der ontvangen entreegelden50, Drukwerken, reclame en diverse kleine uitgaven- 150, Onderhoud, restauratie en schoonhouden der verzamelingen- 108, Onderhoud, verlichting, verwarming, etc. (v.g. volgnos. 79 en 177 begrooting gemeentewerken)1.005, Kosten Pier Pander-tempel (v.g. volgnos. 80 en 178 begrooting gem.-werken) - 127,— Bezoldiging concierge Pier Pander-tempel- 370, Totaal3.320,— 475 Aanschaffing van magazijngoederen ten behoeve van het onderwijs6.250, Zie volgno. 141. 476 Kosten van het lidmaatschap der vereeniging Hendrick de Keyser" tot behoud van architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen25, De gemeente is krachtens raadsbesluit d.d. 29 December 1923 lid tegen een contributie van 25,per jaar. 477 Toelage aan de schoonheidscommissie100, Voor bestrijding van hare onkosten wordt aan de schoonheidscommissie een toelage verleend van 100,per jaar. De schoonheidscommissie is ingesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 September 1914. 478 Kosten van de plaatselijke commissie van toezicht op de bioscopen20, Deze commissie is ingesteld ingevolge het bepaalde in artikel 18 der Bioscoopwet. Voor bestrijding van enkele onkosten wordt een bedrag van ƒ20,geraamd. 479 Kosten van onderhoud der gebouwen in den Prinsentuin1.416, Vergelijk volgnos. 85a en 183a begrooting gemeentewerken. Het hoofdgebouw, waar voor thans kosten voor verfwerk zijn geraamd, is het laatst geverfd in 1934. 480 Kosten van openbare vermakelijkheden en muziek-uitvoeringen in den Prinsentuin en op openbare pleinen 7255 Voor 1941 wordt deze post geraamd als volgt: a. muziek-uitvoeringen50, b. verlichting25, c. advertentiën, drukwerken, etc- 25, d. auteursrechten10, e. verdere kosten (v.g. volgnos. 85 en 183 begrooting gemeentewerken).. - 587, kosten van toezicht etc. bij concerten, welke voor het publiek toegankelijk zijn en diverse kleine uitgaven28, Totaal725,— 92 1941. VIII, 16. 481—490. UITGAVEN. 481 Distributie van leermiddelen ten behoeve van het onderwijs500, De jaarwedde van den ambtenaar, belast met de distributie van leermiddelen, is geregeld bij besluit d.d. 3 Maart 1930, no. 134/71, gewijzigd bij raadsbesluiten van 7 April 1936 en 18 October 1939, en bedraagt 500, 482 Kosten van schoolvergaderingen10, De regeling voor het houden van schoolvergaderingen is vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 14 December 1917, gewijzigd 8 Mei 1924. 483 Reis- en verblijfkosten10, Voor eventueele reiskosten, niet vallende onder een der andere paragrafen van Hoofd stuk VIII, wordt 10,geraamd. 484 Subsidie aan de vereeniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek8.000, Voorgesteld wordt het subsidie voor deze instelling voor 1941 wederom te bepalen op 8.000, 485 Subsidie aan het Friesch genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde50, Voorgesteld wordt het subsidie voor dit genootschap voor 1941 wederom te bepalen op ƒ50,— 486 Lidmaatschap van de Nederlandsche Klokkenspel-vereeniging 5, Evenals het vorige jaar is hiervoor een bedrag van 5,uitgetrokken. 487 Kosten van onderhoud van monumenten van geschiedenis en kunst1.571, Zie begrooting gemeentewerken, volgnos. 78 en 176, waarop is geraamd (met inbegrip van algemeene kosten) voor: a. de Oldehove f 510, b. de Oude Waag346, c. het Princessehof382, d. den Mercuriusfontein254, e. het standbeeld Graaf Willem Lodewijk - 19, het Struivingspoortje 13, g. het monument Waling Dijkstra - 34, h. het poortje Groote Kerkstraat- 13, Totaal1.571, De wijzerplaten van de Oldehove zijn het laatst in 1935 geverfd. 488 Onderhoud van de Sportterreinen4.826, V.g. volgnos. 28 en 125 begrooting gemeentewerken. Deze post betreft het onderhoud van het sportterrein aan de Fonteinstraat en het sport terrein „Cambuur". 489 Subsidie aan de gemeentelijke commissie voor lichamelijke opvoeding350, Voor deze commissie wordt 350,beschikbaar gesteld. 490 Subsidie aan de Friesche tuinbouwvereeniging ten behoeve van haar tuinbouwcursus108, Teneinde in de behoefte van het elementair tuinbouw-onderwijs te kunnen voorzien, wordt voorgesteld aan deze vereeniging een subsidie ten bedrage van 108,te verleenen. 93

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 112