VIII, 16. IX, 1. 494—495. 1941. UITGAVEN. 494 Kosten, verbonden aan een cursus tot opleiding van bewaarschoolonderwijzeressen.1.274,50 Bij raadsbesluit van 13 Maart 1940 is goedgevonden, dat met ingang van 1 September 1940 een nieuw le leerjaar van den gemeentelijken cursus tot opleiding van bewaarschool onderwijzeressen wordt gevormd. Op de begrooting voor den dienst 1940 is daartoe een be drag geraamd, bestemd voor het tijdvak 1 September t/m 31 December 1940. Voor het jaar 1941 wordt geraamd: Belooning onderwijzend personeel997,50 Verlichting, verwarming, enz- 120, Belooning concierge- 80, Aanschaffing leermiddelen - 50, Druk- en advertentiekosten - 25, Porti, enz- 2, Totaal 1.274,50 Zie volgno. 143. HOOFDSTUK IX. Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen. 1. Ondersteuning aan behoeftigen. 495 Belooning van doctoren, heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen, enz14.483, Zooals bekend, lag het in het voornemen over te gaan tot reorganisatie van den Genees kundigen Dienst. Aan de hand van reeds eenigen tijd geleden ingekomen rapporten is een voorstel bij den Raad aanhangig gemaakt. De verdere behandeling van deze zaak is echter voorloopig aangehouden in verband met den veranderden en onzekeren toestand, die de grondslagen van de uitgebrachte rap porten raakt. Naar aanleiding hiervan is deze post voor 1941 naar den huidigen toestand geraamd. Jaarwedde van den directeur (ƒ3.000,is ten laste van de begrooting van het Stadsziekenhuis gebracht) 3.290, Jaarwedde van 3 geneesheeren armenpractijk- 5.400, de wijkverpleegster- 1.800, Rijwielvergoeding idem- 25, Kosten vervanging idem- 100,— Jaarwedde van 2 vroedvrouwen- 1.080, en ƒ13,50 per verlossing boven een aantal van 40 per jaar; 180 X 13,50.- 2.430, Belooning voor het houden van toezicht in het lokaal van den geneeskundigen dienst- 208, Drukwerken en advertenties- 25, Schoonmaken verbandmiddelen, enz- 50, Telefoonkosten- 75, Totaal14.483,— 94 1941. IX. 1. 496—498. UITGAVEN. 496 Kosten van den gemeentelijken Dienst voor Sociale zaken41.630, A. Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon: Het bureau is ingesteld bij raadsbesluit van 30 October 1934 (Gemeenteblad no. 5 van 1935) en staat onder rechtstreeksche leiding van Burgemeester en Wethouders. De kosten van dit bureau worden daarom direct uit de gemeente-begrooting bestreden. Op de begrooting van de instelling worden uitsluitend ontvangsten en uitgaven geraamd, voor zooveel betreft haar taak ten aanzien van de armenzorg. Deze post is als volgt geraamd: a. jaarwedden en dergelijke: aan het bureau zijn werkzaam: 1 directeur (2/3 van ƒ4.490,—, is rond) 3.000,— 1 kassier-boekhouder- 2.610, 1 adjunct-commies le klasse - 2.610, 1 adjunct-commies 2e klasse - 2.250, 1 2e klerk - 1.710, 3 3e klerken (1 a ƒ1.530,— en 2 a ƒ1.380,—)- 4.290,— 3 losse klerken - 1.972, 1 hoofd-armbezoeker2.340, 5 armbezoekers a ƒ2.160 - 10.800, 1 controleur - 2.160, 3 armbezoekers op arbeidscontract waarvan 2 a 35,per week is: 2 X 1.825,3.650,en 1 a ƒ1.856,per jaar- 5.506, rijwielvergoeding voor de armbezoekers en den controleur 9 Xf 20,180, Tezamen39.428, b. administratiekosten kantoorbehoeften 500, drukwerken - 1000, telefoonkosten- 350, abonnementen tijdschriften- 52, reis- en verblijfkosten - 200, diverse kleine uitgaven- 100, 2.202,— Totaal41.630,— B. Arbeidsbeurs en intercommunale arbeidsbemiddeling. De uitgaven voor dit onderdeel van den dienst zijn geraamd op volgno. 522 van Hoofd stuk XI. 497 Kosten van onderhoud, schoonhouden, verlichting, verwarming en verzekering tegen brand schade van de bureaux van den gemeentelijken dienst voor Sociale Zaken2.397, V.g. volgnos. 89 en 187 van de begrooting van gemeentewerken. Zie volgno. 522. 498 Kosten van ziekenverpleging 23.009,67 Vergelijk de door de Commissie van Beheer over het Stadsziekenhuis ingezonden begrooting. Deze begrooting wijst een tekort aan van ƒ23.009,67. Zie volgno. 288. 95

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 113