IX. 1. 499—500. 499 Kosten van overbrenging, plaatsing en verpleging van arme krankzinnigen. Voor rekening der gemeente worden verpleegd: 1941. UITGAVEN. 121.250,— Kosten Contract patiënten Buitencontract- patiënten Franeker Beilen Deventer Utrecht Apeldoorn Zuidlaren Ermelo Wolfheze Ermelo Wagenborgen Noordwijkerhout Apeldoorn Vught Venray Udenhout Noordwijk Boekei Heel Leur Haarlem Veld-Driel Rosmalen Heemstede Amersfoort „Beileroord" „Het Apeldoornsche Bosch" „Dennenoord" „Veldwijk" ,,'s-Heeren-Loo" „Lozenoord" „Bethesda" „Eben-Haëzer" „Rehoböth" „St. Jozef" „Voorburg" „St. Anna" „St. Jozeph" „Huize Padua" „St. Joseph" „Coudewater" „Zon en Schild" Totalen 100 a 548,— 9 a - 432,— 1 a - 625,— 11 a - 548,— 1 a - 750,— 6 a - 765,— 1 a - 625,— 11 a - 543,— 7 a - 750,— 1 a - 675, 3 a - 543,— 1 a - 820,— 2 a - 543,— 1 a - 775,— 7 a - 610, 8 a - 610,— 3 a - 575,— 5 a - 500,— 2 a - 500,— 5 a - 503,— 6 a - 680, 2 a - 698,— 6 a - 610,— 1 a - 350,— 1 a - 560,— 1 a - 714, 1 a - 580,— 2 a - 425,— 1 a - 500,— 1 a - 600, 1 a - 680, 1 a - 460,— 1 a - 780,— 1 a - 680, 1 a - 695,— 212 54.800,- - 3.888,- 625,- 6.028,- - 5.973,— 1.629,- 1.086,- - 2.515,— 76.544,- Kosten van vervoer e.d. In totaal te ramen 44.445,- - 76.544,- 261,- 121.250, Zie ontvangposten volgnos. 144 en 145. 1) De in deze kolom opgenomen kosten betreffen patiënten, opgenomen buiten het contract van de provincie met de gestichten; z.g. buiten-contract-patiënten. De gemeente kan van deze kosten 25 declareeren bij de provincie. Voor de z.g. contractpatiënten wordt slechts het ten laste van de gemeente blijvende gedeelte geraamd. 500 Aandeel van de provincie in de bijdragen van particulieren in de verplegingskosten van arme krankzinnigen4.500, Volgens de voorschriften omtrent de verevening der verplegingskosten van krank zinnigen, moet het evenredig aandeel van de provincie in de bijdragen van particulieren na afloop van het jaar worden uitgekeerd. Van de bijdragen van particulieren, in totaal rond 18.000,moet worden uitgekeerd aan de provincie 4.500, Zie volgno. 145. 96 1941. IX, 1. 501—505. UITGAVEN. 501 Begrafeniskosten van onvermogenden400, In verband met de uitgaven gedurende het jaar 1939 wordt deze post voor 1941 op ƒ400,uitgetrokken. 502 Subsidiën aan armbesturen te weten Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon460.685,53 Bij raadsbesluit van 22 Januari 1935, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 30 Januari 1935, no. 174 (gemeenteblad no. 4 van 1935), is ingesteld de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, ter vervanging van de Stads-Armenkamer. Op de begrooting van inkomsten en uitgaven, uitsluitend betreffende de aan deze instelling opgedragen taak der armenzorg, wordt een subsidie uit de gemeentekas geraamd van 460.685,53. De kosten van geneeskundigen, wijkverpleegster en vroedvrouwen en van het gemeente lijke bureau voor maatschappelijk hulpbetoon worden rechtstreeks op de gemeente- begrooting gebracht en zijn respectievelijk geraamd onder de volgnos. 495 en 496. De uitgaven ingevolge de steunregeling en terzake van werkverschaffing aan werklooze arbeiders worden op Hoofdstuk IX, 2 geraamd. Zie volgnos. 513 en 512. 503 Lidmaatschap van het centraal archief en inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulp betoon voor Nederland25, Dit lidmaatschap is overgenomen van den opgeheven Armenraad te Leeuwarden en is van belang voor de beoordeeling van verzoeken tot het houden van openbare geld inzamelingen, steunaanvragen, uitgaande van instellingen van weldadigheid en algemeen nut enz. aangaande de steunwaardigheid, beteekenis, algemeene gestie e.d. der aanvragende instelling. 504 Kosten van werkhuizen en dergelijke armen-inrichtingen 4.250, Gespecificeerd als volgt: a. onderhoud, etc. Doelestraat no. 3655, (v.g. volgnos. 86 en 184 begrooting gemeentewerken). kosten van telefoon: abonnement42, gesprekkosten- 35, 77,- b. verlichting, schoonhouden, enz. van de gebouwen aan den Wissesdwinger, bestemd voor den Geneeskundigen Dienst- 1.354, (v.g. volgnos. 88 en 186 begrooting gemeentewerken). kosten van huisvesting van dezen dienst (v.g. volgno. 91 b begrooting gemeentewerken)- 2.000, kosten van telefoon: abonnement-42, gesprekkosten- 22, 64,- voor aanschaffing van instrumenten en diverse uitgaven- 100, Samen 4.250, 505 Onderhoud van de haven voor woonschepen en van het woonwagenkamp 787, V.g. volgnos. 87 en 185 begrooting gemeentewerken. 97

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 114