1941. IX, 1, 2. 509-512. UITGAVEN. 509 Bijdrage aan Hoofdstuk IX, i van den kapitaaldienst5.727,31 le. voor den verbouw van de perceelen Bij de Put 17 en Jacobijner Kerkhof 50 voor den dienst van Sociale zaken, waarvan de kosten hebben bedragen 16.673,72 en waarop in 1937 en 1938 tezamen 3.000,is afgeschreven, af te lossen in 10 jaren (5e termijn)1.710, 2e. de kosten van verbetering van het Stadsverzorgingshuis, bedragende 28.560,86, zullen in 10 jaren uit den gewonen dienst worden bestreden (5e termijn)2.981,81 3e. voor het aanbrengen van een reserve-ketel voor de centrale verwarming in het paviljoen voor besmettelijke ziekten, waarvan de kosten hebben bedragen 1.092,te betalen in 5 jaren uit de gewone middelen (4e termijn)- 218,50 4e. voor een nieuwe kook-installatie in het Stadsverzorgingshuis ad 3.926,te betalen in 10 jaren uit de gewone middelen (4e termijn) - 392, 5e. voor vernieuwing van leidingen der centrale verwarming in het paviljoen voor besmettelijke ziekten ad 1.700,te betalen in 4 jaren (4e termijn) - 425,— Totaal5.727,31 510 Uitgaven ter zake van het aan de gemeente geschonken legaat Ypey 170, Bovenvermeld legaat ad ƒ5.000,werd aanvaard onder verplichting, dat de gemeente uit de opkomsten voorziet in het onderhoud der aan erflater toebehoorende grafsteden op de algemeene begraafplaats alhier en het overschot jaarlijks wordt besteed voor giften aan de armen van deze gemeente. Het kapitaal is belegd in 3 N.W.S. (v.g. raads besluit dd. 25 Juli 1922). De couponrente wordt telken jare bijgeschreven. Van de op brengst moet 2 couponbelasting worden betaald. Deze couponrente en de rente ad pl.m. 23,van de aldus gevormde, en voorloopig op een spaarbankboekje belegde, som worden op dat boekje bijgeschreven, totdat een voor de verdeeling genoegzaam bedrag is bijeengebracht. Zie volgno. 146 der ontvangsten. 511 Kosten van verificatie van kas en boeken van den gemeentelijken dienst van Sociale Zaken en de gemeentelijke instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon650, De contrölekosten bedragen 650,per jaar. 2. Ondersteuning aan werkloozen. 512 Kosten van werkverschaffing aan werkloozen door of vanwege het Rijk en de gemeente ondernomen73.000,- a. loonen c.a., waarin het Werkloosheidssubsidiefonds bijdraagt70.000, b. loonen c.a., waarin dat fonds niet bijdraagt- 3.000, c. overige kostenmemorie Samen 73.000, 98 IX, 2. 512-515. 1941. UITGAVEN. Over de laatste drie maanden van 1939 en de eerste 9 maanden van 1940 is wegens ar- beidsloonen c.a. uitgegeven in totaal rond 70.000,en wegens bijkomende kosten rond 3.000,—. Omdat een andere deugdelijke maatstaf niet is aan te wijzen, vormen genoemde bedragen den grondslag voor de raming op de begrooting 1941. Het onderdeel c. van dezen post wordt voorloopig memorie geraamd. Omzetting in een cijferpost kan plaats vinden, zoodra de gemeente een werk, geschikt voor uitvoering bij wijze van tewerkstelling van werklooze arbeiders, heeft aangewezen. Kosten van steunverleening aan werkloozen266.000, Over het tijdvak 1 Januari1 October 1940 is wegens steun aan werklooze arbeiders uitgegeven rond 179.000,De laatste drie maanden van 1939 vergden rond 87.000,—. Aangezien elke andere deugdelijke maatstaf voor de raming ontbreekt, wordt het voren staande als basis genomen en voor 1941 een bedrag van ƒ266.000,uitgetrokken, onder welk bedrag begrepen is het aandeel van de Overheid in de kosten van wachtgeldregelingen, ingevoerd door particuliere ondernemingen. 514 Kosten van ontwikkeling en ontspanning van werkloozenmemorie Het is thans niet te verwachten, dat dit werk in 1941 voortgang zal kunnen vinden, waarom volstaan wordt dezen post pro memorie op de begrooting te plaatsen. Zie volgno. 153. 515 Kosten van extra-hulp aan werkloozen voor aanschaffing van kleeding, dekking en schoeisel f 8.200, Op dezen post wordt uitgetrokken hetgeen door Rijk en Gemeente tezamen beschikbaar wordt gesteld voor extra-hulp aan werkloozen (z.g. B.-steun). a. van het Rijk memorie b. van de gemeente3.120, c. voor de z.g. spaarregeling wordt geraamd - 5.080, 8.200,— Aangezien niet bekend is welk bedrag uit 's Rijks kas beschikbaar wordt gesteld, is hiervoor een memorie-post aangebracht. Zie volgno. 154. 99

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 115