IX, 2. X, XI. 516—521. 1941. UITGAVEN. 516 Kosten van aankoop van onvermengde margarine e.d. ter distributie aan werkloozen29.000, De kosten van aankoop van deze levensmiddelen, zooals onvermengde margarine, vleesch in blik, groenten, worden de gemeente in rekening gebracht. Op volgno. 155 worden deze kosten evenwel tot gelijk bedrag terugontvangen. Een bedrag van 29.000,— wordt geraamd, bij welke raming is gelet op de uitgaven in 1939. 518 Bijdrage aan Hoofdstuk VI van den kapitaaldienst1.149,— le. voor verbetering van voetpaden, waarvan de materialen enz. hebben gekost ƒ5.423,87 (4e termijn) 942, 2e. voor het baggeren van het vaarwater „het Ouddeel", waarvan de kosten, buiten de loonen, zijn geweest 1.035,(4e termijn) - 207,— Samen1.149, HOOFDSTUK X. Landbouw. 519 Kosten van het lidmaatschap van de Nederlandsche Heide-maatschappij5,50 Het lidmaatschap van de Nederlandsche Heidemaatschappij brengt een uitgaaf mede van 5,per jaar, terwijl het lidmaatschap van de onderafdeeling Leeuwarden en Omstre ken van genoemde maatschappij 0,50 per jaar kost. HOOFDSTUK XI. Handel en nijverheid. 520 Kosten ter zake van den ijk en herijk der maten en gewichten Uit dezen post worden bestreden de noodzakelijke publicaties van gemeentewege in verband met den ijk en herijk van maten en gewichten. Voor 1941 wordt een bedrag van 25,voldoende geacht. 521 Subsidie aan werkloozenkassen In 1939 is in totaal bij wijze van voorschot betaald f 37.200,De afrekening heeft nog niet plaats gevonden. Over de eerste twee kwartalen van 1940 is als voorloopig aandeel in deze subsidies be taald: 18.600, Verwacht wordt, dat voor den dienst 1941 een bedrag van 37.000,— voldoende zal zijn. 100 XI. 522—524. 1941. UITGAVEN. 522 Kosten van de arbeidsbeurs en van de intercommunale arbeidsbemiddeling9.982,50 In afwachting van de overneming van de hierbedoelde taak door het Rijk ingevolge de verordening, vastgesteld door den waarnemend Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van Sociale Zaken (Verordeningenblad 166/1940) geschiedt de raming zoowel in ontvang (zie volgno. 159) als in uitgaaf thans nog op normale wijze. Deze post is als volgt samengesteld: a. jaarwedden aan de afdeeling arbeidsbeurs en intercommunale arbeidsbemiddeling van den gemeen telijken dienst voor Sociale zaken zijn werkzaam: 1 directeur, 1/3 van ƒ4.490,is rond1.490, 1 adjunct-commies 2e klasse - 2.017,50 2 le klerken (1 a 1.935,en 1 a ƒ1.890,- 3.825, 1 klerk (op arbeidscontract) - 910, Tezamen8.242,50 b. overige kosten reiskosten van den directeur, c.q. ander personeel150, bureaubehoeften- 225, drukwerken - 175, advertentiën, reclame, publicatiën- 50, kosten van het houden van vergaderingen met agenten der arbeidsbemiddeling - 25, kosten van vergaderingen van de commissie van toezicht op de arbeidsbeurs- 25, telefoon- en telegramkosten- 500, contributie lidmaatschap van de Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing" te 's-Gravenhage- 25, contributie lidmaatschap van de Vereeniging „Nederlandsche Arbeidsbeurzen"- 40, verstrekking van reisgeld aan personen, die buiten de gemeente te werk kunnen worden gesteld- 500, kosten van het gebruik van een dienstrijwiel voor de arbeids beurs - 25, 1.740,— Totaal9.982,50 Een deel dezer kosten, ten behoeve van de districts-arbeidsbemiddeling, wordt van het Rijk en van de buitengemeenten terugontvangen. Zie volgno. 159 der ontvangsten. Zie ook de volgnos. 496 en 497. 523 Kosten van het lidmaatschap van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van den arbeid van onvolwaardige arbeidskrachten (A. V.O.) 25, Tot dit lidmaatschap is besloten bij raadsbesluit van 19 December 1928 tegen eene jaarlijksche contributie van 50,welk bedrag bij raadsbesluit van 1 Maart 1934 is teruggebracht tot 25, 524 Kosten van het lidmaatschap van de Algemeene Nederlandschealsmede van de Provinciale Friesche, Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer325, Tot het lidmaatschap van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer is bij raadsbesluit d.d. 21 November 1916 besloten, terwijl tot het lidmaatschap van de provinciale Friesche vereeniging is besloten bij raadsbesluit d.d. 14 October 1919. De contributies zijn bij raadsbesluit d.d. 1 Maart 1934 bepaald op resp. 25, en 300,—. 101

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 116