1941. XI, XII. 525—533. UITGAVEN. 525 Kosten van onderhoud van de kiosk voor de Prov. Friesche Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer op het Stationsplein 49, V.g. volgnos. 90a en 188a begrooting gemeentewerken. 526 Kosten in verband met artikel io der wet op de Kamers van Koophandel ig2o,juncto art. 32 van het K. B. d.d. ig Augustus ig20 Staatsblad 712tot vaststelling van een reglement voor de Kamers van Koophandelmemorie Vermoedelijk zullen in 1941 geen verkiezingen plaats hebben. 527 Bijdrage aan de stichting „Borgstellingsfonds voor Friesland1.110, Gedurende 5 jaren, ingegaan in 1937, wordt een jaarlijksche bijdrage verleend van 2 cent per inwoner. Voor 1941 derhalve rond ƒ1.110,(5e termijn). 528 Onderhoud reed op het perceel Sectie F no. 630, nabij het Kalverdijkje52, V.g. volgnos. 90 en 188 begrooting gemeentewerken. 529 Uitkeering aan andere lichamen van het aandeel in het batige saldo van de exploitatie van het terrein, bestemd als vliegveldmemorie Van het batige saldo komt volgens gesloten overeenkomst ten goede aan de Provincie Friesland 78/260 en aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland 50/260. Zie echter volgno. 161. HOOFDSTUK XII. Belastingen. 533 Kosten van toezicht op en invordering van plaatselijke belastingen3.450, a. Jaarwedden: jaarwedde van den ambtenaar, belast met het toezicht in het algemeen op het naleven van de bepalingen der verordening op de heffing en met de invordering van de belasting op tooneelvertooningen en andere ver makelijkheden 250, jaarwedde van den ambtenaar, belast met de beteekening der vervolgingsstukken inzake plaatselijke belastingen- 2.430, 2.680,— b. Veranderlijke belooningen- 140, Voor kosten van assistentie en vervanging van den met de controle op en de invordering van de vermakelijkheidsbelasting belasten ambtenaar. c. Overige kosten drukwerk, benoodigd voor de inning enz. van de vermakelijkheids belasting, de invordering van belastingen- 560, kosten van het van gemeentewege schatten van perceelen ten behoeve der straatbelasting Transporteeren3.380, 102 XII, XIII. 1, 3. 533—551. 1941. UITGAVEN. Transport3.380, De schatting van perceelen, waarvan de huurwaarde niet of nog niet in de kadastrale leggers is vermeld, geschiedt overeenkomstig hel bepaalde in art. 5 van de verordening op de heffing van een straatbelasting van gemeente wege. Voor deze werkzaamheden is de medewerking verkregen van een ambtenaar der controle van de grondbelasting, waarvoor een vergoeding wordt gegeven in verband met het aantal geschatte perceelen. Voor 1941 wordt geraamd- 60, Vergoeding aan den deurwaarder voor gebruik van een eigen rijwiel- 10, Totaal3.450, 534 Teruggaaf van belasting500, Voor teruggaaf van diverse belastingen, zooals hondenbelasting, vergunningsrecht, belasting op tooneelvertooningen, enz. wordt 500,geraamd. 535 Teruggaaf van te veel bij voorschot ontvangen belasting-opbrengstenmemorie In verband met voorschriften omtrent de uitkeering van belasting-opbrengsten bestaat de mogelijkheid, dat de door het Rijk uit te keeren voorschotten de werkelijke opbrengsten overtreffen, in welk geval het te veel ontvangen bedrag zal moeten worden terugbetaald. Niet bekend is of op dezen post uitgaven zullen moeten worden gedaan, waarom hij memorie geraamd wordt. 536 Belooning der schatters en herschatters van de huurwaarden der lokaliteiten, waarvoor vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein is verleend280, Deze post dient, om daaruit de beloonine van de schatters en herschatters te betalen. Zij bedraagt voor de schatters 1,50 en voor de herschatters 2,per schatting. Gerekend wordt op 80 schattingen en 10 herschattingen. 537 Aandeel van het Rijk in het hotelver gunnings- en verlofsrecht587,50 Zie volgno. 179. Ingevolge de bepalingen der Drankwet 1931, Staatsblad no. 476, moet de helft van het ontvangen hotelvergunnings- en verlofsrecht in 's Rijks kas worden gestort. De uitkeering betreft alleen verlofsrecht, aangezien er in de gemeente geen hotel vergunningen meer bestaan. HOOFDSTUK XIII. Bedrijven. 1. Electriciteitbedrijf. 542 Uitkeering aan het bedrijf van een gedeelte van de winst ten behoeve van het z.g. stroomprijs- verlagings- en vernieuwingsfondsmemorie Zie de toelichting bij volgnummer 183. 3. Woningbedrijf. 550 Uitkeering aan het bedrijf wegens 35.945,47 a. nadeelig saldo 35.945,47 Het verlies van het bedrijf is overeenkomstig de bedrijfsbegrooting geraamd. 551 Bijdrage aan Hoofdstuk XIII 3 van den kapitaaldienst ter reserveering van het verschil tusschen de te ontvangen en de verschuldigde annuïteit ter zake van de „Pensioenfondsleening f 5.410,15 Zie volgno. 248 en 185 (c.) 103

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 117