i I, III. 577-583. 1941 INKOMSTEN. INKOMSTEN. KAPITAALDIENST. HOOFDSTUK I. Vroegere diensten. 577 Batige sloten van den kapitaaldienst der laatst vastgestelde reke ning, voor zoover daaraan niet reeds een bestemming is gegeven.526.644,25 Vermoedelijk batige sloten (of gedeelte daarvan) van den kapi taaldienst vom het dienstjaar 1940 Totaal 526.644,25 De rekening van den dienst 1939 wijst, wat den kapitaaldienst betreft, een totaal aan batige sloten aan van ƒ526.644,25, welk bedrag als volgt is te specificeeren Hoofdstuk Y. Storting in het reservefonds voor van gemeentewege verstrekte gelden ten behoeve van den woningbouwf 5.033,- Hoofdstuk VII. Saldo overgebracht van dienst 1937ƒ374.869,35 Bijdragen in de kosten van voortdurend onderhoud der van par ticulieren overgenomen straten 24.964,60 Opbrengst verkoop gemeente-eigendommen Afkoop grondpacht en eeuwige renten onderhoud van grafzerken 3.094,— 44,80 150,— Samen403.122,75 Hoofdstuk VIII 7. Totaal gestorte waarborgsommen tot en met 1938 100.467,79 Aan schoolbesturen verstrekt voor schoolbouw of voor inrichting van schoolgebouwen in 1938 en in 19394.051,08 Blijft96.416,41 Hoofdstuk VIII 9. Totaal gestorte waarborgsommen tot en met 1938 8.433,35 Aan schoolbesturen verstrekt voor schoolbouw of voor inrichting van schoolgebouwen in 1938 en in 19392.361,26 Blijft6.072,09 Hoofdstuk XIII 7. Teruggestort kapitaal door de Commissie van administratie over de Stads Bank van Leening 16.000, Totaalf 526.644,25 HOOFDSTUK III. Openbare Veiligheid. 580 Bijdrage van Hoofdstuk III van den gewonen dienst f 1.567, Zie volgno. 272. 582 Bijdrage van de gemeente Leeuwarderadeel in de kosten van inrichting van den luchtbeschermingsdienst f 2.500, Zie volgno. 653. 583 Bijdrage van het Rijk in de kosten van inrichting van den luchtbeschermingsdienst memorie Zie volgno. 653. 109

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 120