IV, V, VI, VII 585 - 608. 1941 INKOMSTEN HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. 585 Bijdrage van Hoofdstuk IV van den gewonen dienst f 630,— Zie volgno. 302. HOOFDSTUK V. V olkshuis vesting. 588 Overboeking van den vorigen dienst wegens gereserveerde annuïteitsgedeelten Pensioenfondsfeening", ontvangen van de woningbouwvereenigingen f 15.916,27 Voor de toelichting zij verwezen naar volgno. 248. - Over de annuïteitsjaren 1934/'35 t/m 1939/'40 is in totaal gereserveerd 96.640,98 Krachtens Raadsbesluit van 28 Augustus 1940, no. 118R/349, is aan de voorschotnemers teruggegeven50.378,79 Zoodat van de reserve resteert 46.262,19 waarvan komt ten bate van hoofdstuk V (woningbouwvereenigingen) 15.916,27 en ten bate van hoofdstuk XIII 3 (gemeentelijk woningbedrijf) 30.345,92. De reserve moet met het te reserveeren bedrag over 1941 (zie volgnos. 589 en 636) worden overgeboekt naar den dienst 1942 (zie volgnos. 663 en 707). 589 Bijdrage van Hoofdstuk V van den gewonen dienst f 2.823,74 Zie volgnos. 248, 315 en 663. Terugontvangst van onder hypothecair verband verstrekte gelden voor woning bouw De geldleening, onder hypothecair verband verstrekt aan G. G. Michell, is geheel afgelost. 594 Overboeking van den vorigen dienst van het batig saldo van het fonds, bedoeld in artikel 29, sub d, van het Woningbesluit f 11.059,29 In het hierbedoelde fonds zal, voor zoover reeds thans kan worden berekend, per eind 1940 een saldo aanwezig zijn van 11.059.29. Dit bedrag moet, ver meerderd met de inkomsten over 1941 (zie volgno. 595) en verminderd met de uitgaven over dat jaar (zie volgno. 664), worden overgebracht naar den dienst 1942 (zie volgno. 665). HOOFDSTUK VI. Openbare werken. 597 Bijdrage van Hoofdstuk VI van den gewonen dienst f 7.592,07 Zie volgno. 342. 598 Bijdrage van Hoofdstuk IX, §2, van den gewonen dienst f 1.149,— Zie volgno. 518. HOOFDSTUK VII. Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd. 605 Opbrengst van den verkoop van gemeente-eigendommen memorie Voor memorie uitgetrokken, omdat het onzeker is of op dit artikel ontvangsten zijn te wachten. Zie volgno. 684. 606 Bijdragen in de kosten van voortdurend onderhond der van particulieren over genomen straten memorie Niet bekend is of ontvangsten, als hier bedoeld, zullen plaats hebben, waarom de post voor memorie wordt geraamd. Eventueele ontvangsten zullen worden besteed voor aankoop van inschrijvingen op het Grootboek der Nationale schuld. Zie volgno. 684. 607 Opbrengst wegens afkoop van het onderhond van grafzerken memorie Alsvoren zie volgno. 684. 608 Afkoop van grondpacht en eeuwige renten memorie Alsvoren zie volgno. 684. 110 VII, VIII 2 en 6, IX 1, XIII 3, XIV, XV. 609—648. 1941 INKOMSTEN 609 Ontvangst van het IVoningbedrijf van de jaarlijksche aflossing eener geldleening door de gemeente verstrektf 1.832,04 Zie de toelichting onder volgno. 77 (b.). HOOFDSTUK VIII. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. 611 Bijdrage van Hoofdstuk VIII 2 van den gewonen dienst f1.332,50 Zie volgno. 368. 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. 616 Bijdrage van Hoofdstuk VIII 0 van den gewonen dienst f 2.671, Zie volgno. 413. HOOFDSTUK IX. Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen. 1. Ondersteuning aan behoeftigen. 631 Bijdrage van Hoofdstuk IX 1 van den gewonen dienst f 5.727,31 Zie volgno. 509. - HOOFDSTUK XIII, 3. Woningbedrijf. 636 Overboeking van hoofdstuk V van den vorigen dienst wegens gereserveerde annuïteitsgedeelten „Pensioenfondsleening", van het bedrijf ontvangen f 30.345,92 Zie de toelichting bij volgno. 588. Het uitgetrokken bedrag wordt, vermeerderd met dat onder volgno. 637, over geboekt naar den dienst 1942 (zie volgno. 707). 637 Bijdrage van Hoofdstuk XIII 3 van den gewonen dienst f 5.410,15 Zie de volgnos. 551, 588, 636 en 707. HOOFDSTUK XIV. Kasgeldvoorzicningen. 613 Tijdelijke geldleening ter voorziening ni de behoefte aan kasgeld f 2.500.000, Deze post staat in ontvang en uitgaaf gelijk. Zie volgno. 712. 644 Terugontvangst van tijdelijk belegd kasgeld f 4.500.000, Onder volgno. 713 is een gelijk bedrag voor tijdelijke belegging van kasgeld uit- getrokken. HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. 647 Bijdrage van Hoofdstuk XV van den gewonen dienst f 2 000,— Zie volgno. 572. 648 Overboeking van den volgenden dienst van het ongedekte gedeelte van de naai den kapitaal dienst overgebrachte nadeclige saldi van den gewonen dienst van vorige dienstjaren f 268.639,40 Zie volgno. 716. 111

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 121