650. 1941 UITGAVEN. UITGAVEN. KAPITAALDIENST. HOOFDSTUK I. Vroegere diensten. )0 Nadeelige sloten van den kap (taaldienst volgens de laatst vastge stelde rekening 767.821,69 Overbrenging van de vermoedelijk nadeelige sloten (of gedeelte daarvan) van den kapitaal dienst van het dienstjaar 1940 - Totaal 737.821,69 De rekening van den dienst 1939 wijst, wat den kapitaaldienst betreft, een totaal" aan nadeelige sloten aan van 737.821,69. welk bedrag als volgt is te speci- ficeeren Hoofdstuk II. Kosten nieuwe schoolgeld-administratie 1.269,50 Kosten wijziging verlichting stadhuis1.380, 2.649,50 Hiervan afgeschreven uil den gewonen dienst 2.032,50 Ten onrechte dubbel in geldleeningen opgenomen Hoofdstuk III. Kosten van inrichting van den luchtbeschermingsdienst Overgebracht van den dienst 1938 Kosten van inrichting in 1939 Bijdrage van het Rijk in 1939 4.400,22 Bijdrage van den gewonen dienst1.077' Blijft Kosten van raainbedekkingen tegen lichtuitstraling in gemeentegebouwen 2.449 85 Bijdrage van den gewonen dienst 490, Kosten schietbaan Hoofdstuk TV. 617, 55 520,47 4.307,42 9.245,12 13.552,54 55 5.477,22 8.075,32 1.959,85 55 6.894,11 Verbetering badinrichting 4.515,28 Hiervan afgeschreven uit don gewonen dienst2.250, Blijft2.265,28 Kosten auto voor vervoer van lijdei s aan besmette lijke ziekten 899,73 Afgeschreven uit den gewonen dienst359,73 Blijft540,— Hoofdstuk VI. Aanleg verbindingsweg Gron. straatwegde Ruyterweg 10.248,28 Verbetering Mr. P. J. Troelstraweg (3e ged.) 3.213,39 Aankoop terreinen Luchtvaartterrein ƒ234.244,67 Af: bijdragen Provincie en Kamer v. Koophandel en Fabrieken 128.000, Overgedragen aan bet Grondbedrijf van een gedeelte der terreinen 31 270 L_ 159.270,— 74.974,67 96,53 Samen 16 929,28 2.805.28 Transporteeren 88.436.34/ 19.831,09 112 I. 650. 1941 UITGAVEN. Transport 88.436,34/ 19.831,09 Gebouwtje Geneeskundige Dienst 900,55 Af: bijdrage uit den gewonen dienst 272,50 Blijft 628,05 Kosten aanleg vliegveld 29.489,80 Kosten pompstation a/d Tuinen3.533,31 Af: bijdrage van den gewonen dienst 2.464,54 In leening opgenomen 530,44 2.994,98 Vernieuwing walmuur Eebuurt 8.915,— Af: bijdrage van den gewonen dienst5.425,— 538,33 Blijft 3.490,— Aankoop gronden voor verbetering van het Keegsdijkje 4.997,92 Verbetering van den Arendstuin c.a. 29.112,25 Vernieuwing Hoeksterpoortsbrug 55.113,42 Vernieuwing Noorderbrug c.a246.983,31 Verbetering Verversbrug 3.082,66 Af: bijdrage van den gewonen dienst1.240, Blijft 1842,66 Verbreeding Keegsdijkje Kosten vliegveld 5.897,22 Baggeren Ouddeel1.035,— Verbetering voetpaden 5.423,87 6.458,87 Af: bijdrage van den gewonen dienst2.774, Blijft3.684,87 Vernieuwing bruggencomplex Tuinen-Vliet J 122.974,82 Herstellingswerken beurs- en waaggebouw 9.613,14 Af: bijdrage van den gewonen dienst960, Blijft Straataanleg Cambuur-Pasteurwe Plantsoen Swammerdamstraat Saneering Weerklank 8.653,14 13.840,09 5.138,63 49,89 Samen 636.797,97 Af: Bijdrage van den gewonen dienst als afschrijving op de kosten van verbetering van het Wilhelminaplein 7.196,50 fn leening opgenomen, doch uit den gewonen dienst bestreden, kosten van plantsoenaanleg Boer- haavestraat 1.500, Te weinig naar den dienst 1940 overgeboekte waar borgsommen voor staanplaatsen carroussels, enz. 0,34 8.696,84 628.101,13 Bij verschil door afronding halve centen 6,01 Hoofdstuk VIII 2. Kosten leermiddelen985,15 Betegeling schoolpleinen 1.177,80 Kosten verbouw gymnastieklokaal no. 1 11.324,87 Af Bijdrage van het Rijk 250,- 11.074,87 628.101,14 13.237,82 Af: bijdrage van den gewonen dienst2.715, Blijft 10.522,82 Hoofdstuk VIII 4. Kosten leermiddelen wegens uitbreiding 1.589,30 Transporteeren 660.044,35 113

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 122