I, III, VI, VII. 050—684. 1941 UITGAVEN. Hoofdstuk VIII 6. Transport 6(50.044,35 Afkoopsommen ter vervanging van wachtgeld aan ontslagen be waarschoolonderwijzeressen 26.710, Af: bijdrage van den gewonen dienst10.373, Blijft16.337,- Hoofdstuk VIII 16. Kosten inrichting sportterrein 1.001,97 Kosten straataanleg bij sportterrein „Cambuur" 7.850,69 8.852,66 Hoofdstuk IX 1. Kosten verbouw bureaux voor den dienst van Sociale Zaken 16.673,72 Kosten reserveketel voor centrale verwarming in het paviljoen voor lijders aan besmettelijke ziekten1.092, Kosten nieuwe kookinstallatie Stads verzorgingshuis3.926, Kosten vernieuwen leidingen centrale verwarming in het pavil joen voor lijders aan besmettelijke ziekten 1.700, Verbetering van het Stadsverzorgingshuis 28.560,86 51.952,58 Af Bijdragen van den gewonen dienst 14.617,— Blijft 37.335,58 Hoofdstuk XI. Kosten van deelneming in het kapitaal van de Stichting Borgstellingsfonds voor Friesland 5.252,10 Hoofdstuk XV. Vergoeding aan geldgevers wegens versterkte aflossing op- of renteverlaging van geldleeningen binnen de eerste vijf jaren van den looptijd 12.775,25 Af Bijdragen van den gewonen dienst 2.775,25 Blijft10.000,- Samen f 737.821,69 HOOFDSTUK III. Openbare Veiligheid. 653 Kosten ran inrichting van den luchtbeschermingsdienst f 15.000, - Hoewel thans nog niet met zekerheid is te zeggen of en welke uitgaven uit dezen post moeten worden bestreden, wordt in overleg met den territorialen Inspecteur voor de Luchtbescherming 15.000,geraamd, ten einde bij eventueele noodzaak de beschikking over een bedrag te hebben. HOOFDSTUK VI. Openbare werken. 667 Aankoop vastigheden memorie Niet bekend is of aankoop zal plaats hebben van vastigheden ten behoeve van openbare werken. 676 Vernieuwing van de Tontjespijp f 21.300,- De vernieuwingskosten worden met Inbegrip van de algemeene kosten geraamd op 21.300,Zie de volgnos. 212 en 251 der begrooting van gemeentewerken. HOOFDSTUK VII. Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd. 684 Aankoop van rentegevend goed Zie volgnos. 605, 606, 607 en 608. memorie 114 XIII 1, 2, 3, 4*5. 704-709. 1941 UITGAVEN. HOOFDSTUK XIII. Bedrijven. 1. Electriciteitbedrijf. 704 Kapitaalverstrekking aan het bedrijf Einde December 1940 bedraagt het totale, door de gemeente aan het bedrijf te verstrekken, kapitaal volgens raming 77.521,03 Volgens de bedrijfsbegrooting 1941 vermeerdert dit per saldo met 212.391,80 zoodat einde 1941 het aan het bedrijf te verstrekken kapitaal bedraagt 289.912,83 welk bedrag te zijner tijd in een vaste leening zal kunnen worden opgenomen. Deze post wordt tot dat tijdstip voor memorie uitgetrokken. memorie 2. Grondbedrijf. 705 Kapitaalverstrekking aan het bedrijf Einde December 1940 bedraagt het totale, door de gemeente aan het bedrijf te verstrekken, kapitaal volgens raming 99.275,02 Volgens de bedrijfsbegrooting 1941 vermeerdert dit per saldo met 135.182,71 zoodat einde 1941 het aan het bedrijf te verstrekken kapitaal bedraagt 234.457,73 welk bedrag te zijner tijd in een vaste leening zal kunnen worden opgenomen. Deze post wordt tot dat tijdstip pro memorie geraamd. memorie 3. Woningbedrijf. 706 Kapitaalverstrekking aan het bedrijf Einde December 1940 bedraagt het totale, door de gemeente aan het bedrijf te verstrekken, kapitaal volgens raming 33.791,70 Volgens de bedrijfsbegrooting 1941 vermeerdert dit per saldo met 13.955,67 zoodat einde 1941 het aan het bedrijf te verstrekken kapitaal bedraagt 47.747,37 welk bedrag te zijner tijd in een vaste leening zal kunnen worden opgenomen. Deze post wordt tot dat tijdstip memorie geraamd. 4. Gasfabriek. 708 Kapitaalverstrekking aan het bedrijf Einde December 1940 bedraagt het totale, door de gemeente aan het bedrijf te verstrekken, kapitaal volgens raming 100.895,38 Volgens de bedrijfsbegrooting 1941 vermeerdert dit per saldo met 212.324,50 zoodat einde 1941 het aan het bedrijf te verstrekken kapitaal bedraagt 313.211,88 welk bedrag te zijner tijd in een vaste leening zal kunnen worden opgenomen. De post wordt tot dat tijdstip voor memorie geraamd. 5. Reinigingsbedrijf. ^09 Kapitaalverstrekking aan het bedrijf Einde December 1940 bedraagt het totale, door de gemeente aan het bedrijf te verstrekken, kapitaal volgens raming 142.425,82 Volgens de bedrijfsbegrooting 1941 vermindert dit per saldo met 629,15 memorie memorie zoodat einde 1941 het aan het bedrijf te verstrekken kapitaal bedraagt 141.796,67 welk bedrag te zijner tijd in een vaste leening zal kunnen worden opgenomen. De post wordt tot dat tijdstip voor memorie geraamd. 115

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 123