XIII 8, XIV. 711—716 1941 UITGAVEN. 8. Openbaar slachthuis. 711 Kapitaalverstrekking aan het bedrijfmemorie Einde December 1940 bedraagt het totale, door de gemeente aan het bedrijf te verstrekken, kapitaal volgens raming 44.409,57 Volgens de bedrijfsbegrooting 1941 vermeerdert dit per saldo met 2.869.89 zoodat einde 1941 het aan het bedrijf te verstrekken kapitaal bedraagt 47.279,46 welk bedrag te zijner tijd in een vaste leening zal kunnen worden opgenomen. De post wordt tot dat tijdstip voor memorie geraamd. HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. 16 Overboeking naar den vorigen dienst van het ongedekte gedeelte van de naar den kapitaaldienst overgebrachte nadeelige saldi van den gewonen dienst van vorige dienstjaren f 268.639,40 Zie volgno. 648. 116

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 124