der Inkomsten en Ditgaven voor 1941 van GEMEENTEWERKEN. Mm\m der Inkomsten en Ditgaven voor 1941 van GEMEENTEWERKEN. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk I, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. AFDEELING I. Gewone dienst. HOOFDSTUK I. Werken voor rekening van gemeentebedrijven en particulieren. 1 Ontvangsten van het Gemeentelijk Grondbedrijf voor verrichte diensten (zie ook volgno. 91a) 2 Ontvangsten van het Gemeentelijk Woningbedrijf voor verrichte diensten (zie ook volgno. 91a) 3 Ontvangsten van Gasfabriek en Electriciteitbedrijf Voor verrichte diensten inzake straatwerken, ver band houdende met het leggen van buizen en kabels, wordt een ontvangst geraamd van 5.000. 4 Ontvangsten van Rijkstelefoon en de N.V. Inter communale Waterleiding Gebied Leeuwarden Alsboven, geraamd op 3.900.—. 5 Ontvangsten van particulieren en anderen voor ver richte straatwerken, enz 6 Bijdrage in de kosten van voortdurend onderhoud der van particulieren overgenomen straten 7 Vergoeding voor het herstellen van veroorzaakte schade door aanvaring, aanrijding of anderszins 8 Ontvangsten van de Gem. Instelling voor Maat schappelijk Hulpbetoon wegens kosten van onderhoud van het Stadsverzorgingshuis Transporteeren 100 8.11137 101 7.624 81 102 43.353 65 103 104 105 781 22 GERAAMD BEDRAG voor 1940. 98 28.916 94 12.500 99 214.768 32 36.950 303.556 31 70.388 1941. 12.500 - 36.950 - 5.000 - 5.000 - 3.900 3.900- 10.400 10.400- memorie memorie memorie memorie 1.638 - 935 69.685 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk I, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. AFDEELING I. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 1940. Gewone dienst. HOOFDSTUK I. Werken voor rekening van gemeentebedrijven en particulieren. 99 Uitgaven ten behoeve van het Gemeentelijk Grondbedrijf (Zie volgno. 1.) Uitgaven ten behoeve van het Gemeentelijk Woningbedrijf (Zie volgno. 2.) Onderhoudskosten (niet inbegrepen de uitgaven voor belasting, waterleiding en assurantie, die rechtstreeks door het Woning bedrijf worden betaald.) Groep 1 omgeving Mariahof Hollanderdijk 9 10 11 12 13 14 Tjerk Hiddesstraat Jacob Binckesstraat verspreide woningen dienstwoningen Auke Stellingwerfstraat RamstraatSchapestraat Marssumerstraat Roekstraat Balistraat Harlingerstraatweg Camminghastraat Insulindestraat 765.- 1.565.— 470.— 1.360. 2.660. 445. 1.455. 5.025.— 2.275.- 115. 3.315. 2.655.— 4.505.- 1.800.- 28.410.- kosten van huurophalen1.150. Samen 29.560.- 101 102 103 104 105 Uitgaven ten behoeve van Gasfabriek en Electriciteitbedrijf (Zie volgno. 3.) Uitgaven ten behoeve van de Rijkstelefoon en de N.V. Inter-1 communale Waterleiding Gebied Leeuwarden (Zie volgno. 4.) Het verrichten van straatwerken voor particulieren, etc. (Zie volgno. 5.) Uitgaven in verband met de te ontvangen bijdragen in de kosten van voortdurend onderhoud der van particulieren overgenomen straten Kosten in verband met het herstellen van veroorzaakte schade door aanvaring, aanrijding of anderszins Uitgaven in verband met het onderhoud van het Stadsverzor gingshuis gewoon onderhoud gebouw565. schoonmaken glasruiten, plafonds en muren 95. onderhoud tuintje50. verzekering tegen brandschade 35. 24.191 195.851 11 14 6.203 5. 35 831 871 36 24 49 582 47 Samen 745. Transporteeren 268.530 81 10.000 29.560 4.000 3.000 8.000 1.310 55.870 1941. 10.000 - 29.560 - 4.000 - 3.000 - 8.000 - memorie memorie rie memorie orie 745 55.305

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 127