Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk II, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Transport 14 Alsvoren terzake van het aanschaffen en onderhoud van meubelen in het Gemeentehuis uitgaven geraamd op673.— algemeene kosten114. Samen 787. 15 Alsvoren inzake van het onderhoud, enz. van het gebouw Raadhuisplein 30 uitgaven geraamd op827.50 algemeene kosten157.50 Samen 985. 16 Alsvoren terzake van het aanschaffen en onderhoud van meubelen in het gebouw Raadhuisplein 30 uitgaven geraamd op100. algemeene kosten19. Samen 119. 17 Alsvoren wegens kosten van verlichting en ver warming van de lokalen in het Gemeentehuis uitgaven geraamd op3.000. algemeene kosten450. Samen 3.450.- 18 19 20 Alsvoren wegens kosten van het aanplakken uitgaven geraamd op52.- algemeene kosten13.- Samen 65.- Alsvoren wegens kosten in verband met het uit oefenen der kiesverrichtingen Alsvoren wegens kosten vallende op het houden van keuringen voor den dienstplicht 21 Alsvoren wegens kosten in verband met de uitbreiding der Gemeente uitgaven geraamd op1.000.— algemeene kosten (teekenwerk)250.— Samen 1.250. Totaal van het Ilde hoofdstuk 6 Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 111 112 113 115 116 117 118 3.419 17 6.468 - 61 75 93 46 1.007 28 154 67 992 04 220 71 637 668 56 13.773 120 - 114 3.090 31 3.450. 63 261 2.500 9.707 95 27.272 - 1941. 3.123 - 787 - 985 - 119 3.450 - 65- memone memorie 1.250- 9.779 - Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk II, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. Transport 1.060. b. vergoeding voor schoonhouden, enz. waterlevering150. verzekering tegen brandschade150. kosten schoonhouden gebouw met inbegrip van materialen1.200. 1.500.— Samen 2.560.- 111 Aanschaffen en onderhoud van meubelen in de gebouwen, be stemd voor de vergaderingen van den Raad, Burgemeester en Wethouders, voor de Secretarie der gemeente en het kantoor van den Gemeente-Ontvanger gewoon onderhoud413. herstellen, wasschen en vernieuwen gordijnen260. Samen 673.— 112 Onderhouden, schoonhouden, verlichting, verwarming en ver zekeren tegen brandschade van het gebouw Raadhuisplein 30 onderhoud gebouw105. verwarming schoonmaken glasruiten waterlevering, enz. tonnenbelasting verzekering tegen brandschade schoonhouden, verlichting en verwarming bureaux 25. 15.— 15.— 10.— 7.50 650.— Samen Waarvan is 620.62 op luchtbescherming" 827.50 113 114 Aanschaffing en onderhoud van meubelen in het gebouw Raad huisplein 30 gewoon onderhoud60. herstellen, wasschen gordijnen40. Samen 100. Waarvan is 75.— op „luchtbescherming". Verlichting en verwarming van de lokalen in het Gemeente huis 115 Aanplakken Gewoon onderhoud van borden 52. 116 Kosten in verband met uitoefenen der kiesverrichtingen 117 Kosten vallende op het houden van keuringen voor den dienst plicht f 118 Uitbreiding der Gemeente gewone kosten500. herziening uitbreidingsplan500.— Samen 1.000.— 2.819 05 196 71 600 80 88 44 2.905 48 58 99 GERAAMD BEDRAG voor 1940. 5.258 544 11.870 40 100 3.000 50 792 23 - 111 13 176 940 41 2.000 1941. 2.560 - 673 827 50 100- 3.000 - 52 memorie 1.000 Totaal van het Ilde hoofdstuk 8.503 34 22.998 40 8.212 50 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 129