INKOMSTEN, HOOFDSTUK II en Hl, gewone dienst. B Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG B 3 0 ■SP "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport 587.926,58 530.829,54 i 448.024,57 Totaal der Inkomsten 587.926,58 530.829,54 448.024,57 Totaal der Uitgaven 297.206,45 285.413,21 287.446,35 Batig slot van Hoofdstuk II 290.720,45 245.416,33 160.578,22 HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. 27 Bijdragen door Rijk, provincie, gemeenten, instellingen of bijzondere personen verstrekt 175,20 160,— 160,— 28 Verhaal van pensioens- en ziektewetbij dragen. (Zie Hoofdstuk II, volgnummers 9, 10 en 11) 22.545,69 22.761,37 23.001,98 29 Opbrengst van het vergunningsrecht, bedoeld in art. 8 der Bioscoopwet 100,— 100,— 100,— 30 Vergoeding voor door de brandweer verrichte wacht- 804,46 1.100 800,- 31 Ontvangst van de gemeente Leeuwarderadeel van een aandeel in de kosten van den luchtbeschermingsdienst 5,41 1.113,— 1.350,- 31A Ontvangst van het Rijk in de kosten van den lucht- 3 3 152.500,- Transporteeren 23.639,76 25.234,37 177.911,98 UITGAVEN, HOOFDSTUK II en Hl, gewone dienst. 1941 <D Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG P OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport 280.612,29 269.813,21 269.286,35 252 Betaling aan bedrijven der gemeente wegens van de Centrale Werkgevers Risicobank terugontvangen premie ingevolge de Ongevallenwet 3 memorie memorie 253 Uitkeering aan het bedrijf der Gemeentewerken van een aandeel in de algemeene kosten terzake van de kosten van adviezen enz. ten behoeve van het gemeentebestuur 15.000,— 15.000,— 15.000,— 254 Kosten van verificatie van kas en boeken van den Gemeenteontvanger 450,— 600,— 600,— 255 Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken 3 3 2.560,— Kosten uitbetaling kostwinnersvergoeding aan gemobi- liseerden 781,06 363,10 Kosten ter voorbereiding van de ontvangst van geëva- cueerden 3 Totaal der Uitgaven 297.206,45 285.413,21 287.446,35 Totaal der Inkomsten 587.926,58 530.829,54 448.024,57 3 3 HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. 256 Jaarwedde van den commissaris van politie 6.300,— 6.300,— 6.300,— 257 Belooning van de inspecteurs, dienaars en verdere be ambten van politie, mitsgaders van de veldwachters 211.825.89 218.214,— 225.618,— 258 Kleeding en uitrusting der politiedienaars en veld wachters 8.545,36 10.550,— 13.750,— 259 Kosten van wachtgebouwen en bureaux, alsmede licht en brandstoffen voor die lokalen 7.507,94 8.832,— 7.998,— 260 Kosten telefoon-abonnement en -gesprekken 1.167,76 1.160, 1.375,— 261 Bureaubehoeften 1.204,37 850, 1000,— 262 Bewaring van gearresteerden 228,72 300, 250,— 263 Reisgeld voor passanten en overige uitgaven der politie 548,38 550,— 550,— Transporteeren 237.328,42 246.756 256.841,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 12