INKOMSTEN, HOOFDSTUK III, gewone dienst. u S O a bp O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport 32 Ontvangst in verband met de uitvoering van de Rijtijden- wet en het Rijtijdenbesluit 33 Vergoeding voor het gebruik van de schietbanen., 34 Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken 35 Ontvangen ziekengeld Vergoeding van kosten van hulpverleening bij brand Overige ontvangsten Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk IH 23.639,76 464,90 30,20 35,46 12,75 773,08 24.956,15 395.274,21 - 25.234,37 500,— 700,— 7.680,— 34.114,37 407.482,57 117.911,9 memorie memorie 6.321,- memorie 184 232,98 533.591,41 24 UITGAVEN, HOOFDSTUK III, gewone dienst. 1941. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport 237.328,42 246.756,— 256.841,— Kosten van de brandweer 10.512,28 10.824,— 10.824,— Contributie aan den Provincialen Frieschen Brandweer- 40,- 40,— 40,— Onderhoud van brandkranen, brandriolen en -putten, reddingsmiddelen, enz 7.276,66 4.133,— 4.498,— Kosten van den luchtbeschermingsdienst 6.647,11 16.069,— 160.822,— Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der ver- 63.172,06 61.692,57 24.476,47 Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) 53.430,97 51.816,63 51.671,05 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk III 7.703,43 7.457,04 7.210,56 Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk 6.674,— 6.674,— 6.674,— Bijdrage aan Hoofdstuk III van den kapitaaldienst 1.567,— 1.417, 1.567,— Kosten van het lidmaatschap van den Nederlandschen 25,— 25, 25,— Subsidie aan de vereeniging „Pro Juventute" 25,— 90, 25,— Subsidie aan de afdeeling Friesland van het „Neder- landsch Genootschap tot zedelijke verbetering van ge vangenen", gevestigd te Leeuwarden 70,— 70,- 70,— Uitkeering aan het Rijk, in verband met het ontvangen vergunningsrecht, bedoeld in art. 8 der Bioscoopwet 33,33 33,33 33,33 Kosten wegens keuring van trekhonden 230,84 235,— 235,— 176,40 150,— 150,— Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken 3 3 8.429,20 Kosten ter beveiliging van het politiebureau tegen 361,71 3 3 Totaal der Uitgaven 395.274,21 407.482,57 533.591,41 Totaal der Inkomsten 24.956,15 34.114,37 184.232,98 Nadeelig slot van Hoofdstuk III 370.318,06 373.368,20 349.358,43 - 25

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 13