f f Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk IV, gewone dienst. Volgnummer. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. HOOFDSTUK IV. V olksgezondheid. 25 Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van het onderhoud van drinkfonteinen, benevens uitgaven voor waterverbruik uitgaven geraamd op75. algemeene kosten19 122 24 42 125 94 - 25a Samen 94. Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van af keeringen speelplaatsen, leuningen, enz uitgaven geraamd op2.936.— algemeene kosten734. 122a 3.670 - Samen 3.670. 26 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van de badinrichting aan den Wissesdwinger uitgaven geraamd op2.700. algemeene kosten513. 123 4.884 01 5.234 3.213 - Samen 3.213. 27 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van privaten en waterplaatsen uitgaven geraamd op740. algemeene kosten177. Samen 917. 124 882 94 850 - 917 28 Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van de Sportterreinen uitgaven geraamd op3.800. algemeene kosten1.026. Samen 4.826. 125 4.020 37 6.218 4.826 Totaal van het IVde hoofdstuk 9.811 74 12.427 - 12.720 - 1 10 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk IV, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. HOOFDSTUK IV. V olksgezondheid. 122 Onderhoud drinkfonteinen, benevens uitgaven voor water verbruik onderhoud50. waterverbruik25. 122a 123 124 125 Samen 75— Onderhoud afkeeringen, enz onderhoud afkeering kinderspeelplaats Rengerspark 80. beplanting kinderspeelplaatsen 115. leuningen, afkeeringen en zitbanken langs de wegen en voetpaden851. afkeering Oostzijde Rengerspark 220 m2 vernieuwen 1.890. Samen 2.936. Onderhoud van de badinrichting aan den Wissesdwinger De badinrichting moet wegens gebrek aan brandstoffen gedu rende een gedeelte van het jaar worden gesloten. Verwacht wordt, dat zij een half jaar in exploitatie kan zijn, waarom de volgende raming wordt opgezet a onderhoud gebouw en installatie. onderhoud gebouw155. installatie80. loon badmeester met hulp en vervanging 875.— 1.110— b onderhoud meubilair en gereedschap, onderhoud, aankoop en wasschen handdoeken, be nevens ander gereedschap300. c. brandstof, verlichting, enz. brandstof en verlichting890.- waterverbruik392.50 verzekering tegen brandschade7.50 1.290- Samen Onderhoud van privaten en waterplaatsen gewoon onderhoud waterverbruik verlichting tonnenbelasting nieuw urinoir Samen 740. Onderhoud van de Sportterreinen a aan de Fonteinstraat, gewoon onderhoud (terrein en slooten) 100. waterlevering30. onderhoud kleedlokalen 70. tonnenbelastinq5. 205— b. sportterrein „Cambuur". onderhoud der terreinen motormaaimachine met benzine en olie bemesting loon terreinknecht plus vervanging bij ver lof en ziekte, en tijdelijke hulp onderhoud gebouwen verlichting, verwarming, bemaling en water personeele-, grond- en straatbelasting verzekering bijverven afkeering om de speelvelden 515. 250. 510. 1.400— 400— 400— 120— 2.700— 125— 160— 150— 5— 300— 3.595— Samen 3.800. Totaal van het IVde hoofdstuk 11 18.46 731 77 100 4.496 01 4.361 680 ,.658 74 9.961 I 75 2.936 2.700 - 740 - 3.412 50 4.820 - 3.800 - 10.251

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 131