O 36 37 38 39 40 41 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VI, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Transport 35 Alsvoren wegens kosten van onderhoud van kanalen, vaarten, slooten, vijvers, ponten, stalten, enz. uitgaven geraamd op1.489. algemeene kosten402.— Samen 1.891. Alsvoren wegens kosten van het baggeren van grachten uitgaven geraamd op7.350. algemeene kosten2.130. Samen 9.480.— Alsvoren wegens kosten van het dempen van slooten Alsvoren wegens kosten van onderhoud en verbete ring van de taluds uitgaven geraamd op200.— algemeene kosten68.— Samen 268. Alsvoren wegens kosten van het onderhoud van steenen en houten wallen, meerpalen, enz. uitgaven geraamd op6.970. algemeene kosten1.742. Samen 8.712. Alsvoren wegens kosten van onderhoud, schoon maken en verzekering tegen brandschade van het Beurs- en Waaggebouw uitgaven geraamd op1.704. algemeene kosten392. Samen 2.096. Alsvoren wegens kosten van onderhoud, aankoop en verzekering tegen brandschade van meubels en gereedschappen, benevens uitgaven voor vuur en licht in het Beurs- en Waaggebouw uitgaven geraamd op2.482.50 algemeene kosten446.50 Samen 2.929. Transporteeren Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. 133 134 135 136 137 138 139 57.808 1.646 8.547 274 6.747 26 1.692 62 42 37 1.944 78.661 79 11 GERAAMD BEDRAG voor 1940. 61.387 1.600 9.100 memorie 255 7.375 2.957 2.548 85.222 1941. 72.597 - 1.891 - 9.480 - memorie 268 8.712 2.096 - 2.929 - - 97.973 - 133 135 136 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VI, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Transport Onderhoud van kanalen, vaarten, slooten, vijvers, ponten, stalten, enz a. onderhoud kanalen, slooten en vijvers, onderhoud oeverbeveiliging van het Nieuwe Kanaal100. schoonmaken van slooten500. onderhoud vijvers (Wester- en Oostervijver) 47. 647.— b. onderhoud ponten, stalten, enz. onderhoud ponten en trappen 500. stalten45. bediening pont Westersingel en Schoenma- kersperk252. onderhoud steiger pleiziervaartuigen Prinsen tuin 45. 842.— 134 Samen 1.489. Kosten van het baggeren van grachten en vaarten Kosten van het dempen van slootenf Onderhoud en verbetering taluds Noordersingel en Bolwerken. 137 Onderhoud steenen en houten wallen, meerpalen, enz. onderhoud en schoonhouden van steenen wallen 5.750. van houten wallen800. en uitbreiding van meerpalen 420. Samen 6.970.- 138 Onderhoud, schoonmaken en verzekering tegen brandschade Beurs- en Waaggebouw a gewoon onderhoud van het gebouw, gewoon onderhoud schoonmaken glasruiten b. binnenstukadoorswerken 1/g 1700 m2 c kosten van schoonhouden, enz schoonmaken van het gebouw waterlevering verzekering tegen brandschade vuil weghalen 325.— 50.- deel bovenzaal 375.— 850.— 86.— 115.— 228.— 50.— 479.- Samen 1.704.- 139 Onderhoud, aankoop en verzekering tegen brandschade van meubels en gereedschappen, uitgaven voor vuur en licht Beurs- en Waaggebouw a. onderhoud meubels en gereedschappen. gewoon onderhoud290.- onderhoud en vernieuwing gordijnen 190. kaasbattingen en stellingen 30.— Transporteeren 510. 510.— Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 1940. 51.910 1.308 49 15 6.958 189 70 94 5.904 1.541 1.739 69.553 52.518 1.250 7.000 190 - 88 5.900 - 68 2.365 - 99 2.141 83 71.364 1941. 62.220 1.489 7.350 memorie 200 - 6.970 1.704 2.482 82.415 14 15

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 133