Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VIII 6 en 7, gewone dienst. olgnummer. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. 76 Transport Alsvoren wegens kosten van verlichting, verwarming, schoonhouden, enz. der lokalen voor voorbereidend lager onderwijs uitgaven geraamd op4.670.— algemeene kosten747. 174 3.137 5.703 94 52 4.042 5.435 5.098 - 5.417 Samen 5.417. Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 6 8.841 46 9.477 10.515 7. Overige kosten van onderwijs, kunsten en wetenschappen, niet vallende onder een der 1 tot en met 6. 77 Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van onderhoud, verlichting, verwarming en schoonhouden van het gebouw Groot Schavernek, waarin gevestigd de Rijkskweekschool voor onderwijzers uitgaven geraamd op2.402.64 algemeene kosten600.36 175 2.208 87 2.983 3.003 - Samen 3.003. 78 Alsvoren wegens kosten van onderhoud van monu menten van geschiedenis en kunst uitgaven geraamd op1.237. algemeene kosten334.— 176 894 57 1.581 1.571 - Samen 1.571. Transporteeren f 3.103' 14 4.564 4.574 - 36 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VIII 6 en 7, gewone dienst. 174 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Transport Verlichting en verwarming, schoonhouden, enz. der school lokalen voor voorbereidend lager onderwijs verlichting en verwarming (inclusief stoken) 2.400. waterlevering 200. verzekering tegen brandschade65. tonnenbelasting^0.— vergoeding voor toezicht op gebruik lokalen door derden memorie belooning schoonmaaksters1-525. tijdelijke schoonmaaksters bij ziekte 350. vergoeding en schoonmaakgereedschap80. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. Samen 4.670.— Totaal van het VlIIste hoofdstuk, 6 7. Overige kosten van onderwijs, kunsten en wetenschappen, niet vallende onder een der 1 tot en met 6. 175 Onderhoud, verlichting, verwarming en schoonhouden van het gebouw Groot Schavernek, waarin gevestigd de Rijkskweekschool voor onderwijzers onderhoud gebouw verzekering tegen brandschade waterlevering onderhoud meubelen centrale verwarming kosten schoonhouden en stoken vergoeding gereedschap verlichting en verwarming tonnenbelasting verfwerk 2 lokalen gedeelte dakbedekking vernieuwen 400.— 21.— 50.- 90.— 40.— 760.— 21.64 670.— 5.— 260.— 85.— Samen 2.402.64 176 Kosten van onderhoud van monumenten van geschiedenis en kunst a de Oldehove gewoon onderhoud400. b. de Oude Waag gewoon onderhoud gebouw en leien dak 230. verzekering tegen brandschade12. schoonmaken qlasruiten en luifels30. 272.— c. Princessehof gewoon onderhoud gebouw200. tuin70. schoonmaken qlasruiten 30.— 300.— d. Mercuriusfontein gewoon onderhoud50. waterleiding 30. electrische stroom40. bedieninq en schoonmaken motor 80. 200.— e. onderhoud standbeeld Graaf Willem Lodewijk 15. onderhoud Struivingspoortje 10. monument Waling Dijkstra 30.- poortje Groote Kerkstraat10. 65.— Samen 1.237. Transporteeren 2.582 31 5.238 58 GERAAMD BEDRAG voor 1940. 7.820 89 1.992 87 777 55 2.770 42 3.132 4.645 16 7.777 16 2.367 64 1.235 3.602 64 1941. 3.928 4.670 8.598 2.402 64 K237 - 3.639 64 37

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 144