r f 9.425 - Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk XV, gewone dienst. i OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. Transport 91a Samen Samen 4.300.. (Inclusief aandeel algemeene kosten.) T ransporteeren 44 Vergoeding van het Woningbedrijf en het Grond bedrijf wegens rente en afschrijving gebouw, schoon maak, verwarming, verlichting, enz. van die afdeelingen van het Woningbedrijf, inclusief aandeel algemeene kosten425. van het Grondbedrijf voor idem, benevens administratiekosten4.700.— 5.125.- 91 b Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van rente en afschrijving, onderhoud, verwarming, portiers- dienst, enz. van de afdeelingen Geneeskundige Dienst2.000. Bouw- en Woningtoezicht 1.500. kantoren Gemeente-ontvanger 800. 5.125- 5.125 4.300 4.300 5.125 4.300 - 9.425 9.425 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk XV, gewone dienst. 41 6 3 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst GERAAMD BEDRAG voor ij 0 GEMEENTEWERKEN. vastgestelde rekening. 1940. 1941. 189 Transport Jaarwedden van ambtenaren directeur6.290. 1 adjunct-directeur4.670. 1 technisch hoofdambtenaar 3.510. 1 opzichter plantsoenen3.150. 1 technisch ambtenaar3.060. 3.015.— 3 technische ambtenaren8.910. 1 opzichter der gemeentewerf2.520. 1 boekhouder3.600. 1 kassier2.610. 2 adj.-commiezen4.680. 1 - le klerk2.160. 2 - 2e klerken3.960. 1 - 3e klerk1 -530. 1 tijdelijke schrijver720.— vergoeding rijwielen technisch personeel150. r 70.502 41 6.600 57.562 33 4.103 58.135 31 Samen 58.135. De jaarwedden zijn geregeld bij Raadsbesluiten van 7 April 1936 en 24 September 1936. 190 Kantoor- en administratiekosten kantoor- en teekenbehoeften450. porto's, vrachten, telefoon, enz30. druk- en bindwerk320. abonnementen boeken en tijdschriften, bibliotheek 120. reis- en verblijfkosten150. verschillende kleine uitgaven150. telefoon (alleen voor Gemeentewerken)900. 2.206 42 2.120 2.120 Samen 2.120. 190a Kosten van verificatie Aandeel van het bedrijf in de kosten van verificatie. 400 400 191 Portier- en bodediensten en schoonhouden bureaux Gemeente werken, Bouw- en Woningtoezicht en Woningbedrijf portier- en bodediensten2.400.— vergoeding schoonmaakster752. gereedschap35.34 hulp schoonmaakster, met vervanging bij ziekte en 3.734 57 3.887 34 3.887 34 Samen 3.887.34 192 Onderhoud gebouwen en meubelen der bureaux van Gemeente werken, enz gewoon onderhoud gebouw (Gemeentewerken, Bouw en Woningtoezicht, Woningbedrijf en Gem.-Ontv.) 275. gewoon onderhoud meubelen (Gemeentewerken en Bouw- en Woningtoezicht) 250. vernieuwing, wasschen en onderhouden gordijnen (id.) 110. gewoon onderhoud lichtdrukapparaat 75. onderhoud van centrale verwarming (geheele gebouw) 75. schoonmaken glasruiten (Gemeentewerken en Bouw en Woningtoezicht)50. binnenverfwerk en behangen200. nieuwe standers en rijwielbewaarplaats 200. 1.091 10 1.930 1.235 Samen 1.235. (Zie onder volgnos. 91a en 91b.) 1 Transporteeren 77.534 50 72.499 37 69.88C 65 45

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 148