Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk XV, gewone dienst. 1 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN f GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. Transport 91c Ontvangst van de Gemeente van een aandeel in de algemeene kosten terzake van de kosten van adviezen, enz. ten behoeve van het gemeentebestuur Ten einde een zuiverder beeld te verkrijgen wordt aan het bedrijf een bedrag vergoed wegens kosten van adviezen, enz., die niet ten laste van bepaalde werken kunnen worden gebracht, in mindering te brengen op het totaal der algemeene kosten. 9ld Ontvangst van de Gemeente wegens kosten van administratie en invordering der precariorechten (volq- no. 157) 92 Opbrengst van verkocht grasgewas en hakhout Transporteeren 207 46 9.425 - - 800 2.993 68 28.218 68 9.425 15.000 15.000 800 9.425 15.000- 800- 100 25.325 100 25.325 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk XV, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. T ransport 193 194 195 196 197 Onderhoud opslagplaatsen Onderhoud opslagplaats, riolen, kolken, bestrating, enz., inclu sief straatbelasting. Onderhoud timmerwinkels, smederij, loodsen, woning opzichter en gebouwen oude werf Nieuwe loods memorie. Bijdrage in de kosten van pensionneering van ambtenaren en die hunner weduwen en weezen Pensioenen en gratificatiën aan oud-ambtenaren en werklieden Kosten ter uitvoering van de Ongevallen-, Invaliditeits- en Ziektewet Ziektewet1.500. Ongevallenwet1.400.I Invaliditeitswet1.400. Samen 198 199 Onderhoud gereedschappen 4.300.— Kosten van verlichting, verwarming en waterverbruik bureaux en werkplaatsen kosten van verlichting en verwarming der bureaux en timmerwinkels, smederij en opslagplaatsen en on derhoud kachels1.900. brandstof smederij en zuurstof175. waterverbruik110. San 2.185.- 200 201 201a 202 203 204 205 206 207 (Zie o.a. volgnos. 91a en 91 b.) Verzekering tegen brandschade Loonen tijdens ziekten of verlof en kosten ziekenhuisverpleging Mobilisatie-toelagen Diverse loonen Arbeidsloonen, niet vallende onder overige posten. Rente van verschuldigd kapitaal Het op 31 December 1940 aan de Gemeente verschuldigde kapitaal bedraagt 192.462.86, waarvoor aan rente zal moeten worden betaald volgens bijlage I. Rente van opgenomen kasgeld Afschrijvingen (zie bijlage II) Magazijndienst Aan de Gemeente af te dragen opbrengst van verkocht gras gewas en hakhout Transporteeren 47 77.534 50 512 16 711 60 24.994 53 12.675 49 4.214 87 1.326 i 68 57 9.419 78 2.551 53 0 38 7.697 45 5.651 18 5.086 55 1.111 73 2.993 68 72.499 37 69.880 700 - 900 - 27.000 14.500 4.000 1.100 - 2.199 34 2.170- 61 - 10.000 100 7.669 25 5.000 - 4.874 23 2.000 - 100 - 700 900 26.000 13.500 4.300 1.100 2.185 75 10.000 50 7.641 5.500 5.086 71 1.800 100 - 158.750 22 152.673 85 148.81840

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 149