INKOMSTEN, HOOFDSTUK IV, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Bijdrage van het Rijk ingevolge artikel 20, eerste lid, der Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) Bijdrage van het Rijk ingevolge artikel 20, derde lid, der Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) Heffing van gelden ingevolge artikel 21 der Besmet telijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) Vergoeding van buitengemeenten voor het mede-gebruik van het paviljoen voor de verpleging van lijders aan be smettelijke ziekten Dividend van aandeelen in de N.V. Intercommunale Waterleiding, gebied Leeuwarden Verhaal van pensioens- en ziektewetbij dragen (zie Hoofdstuk II, volgnummers 9, 10 en 11) Ontvangsten terzake van de gemeentelijke badinrichting Aflossing en rente van geldleeningen te vergoeden door de N.V. Intercommunale Waterleiding Vergoeding voor het gebruik van de toilet-inrichting in de Oude Waag Rechten ingevolge de Warenwet, geïnd ten behoeve van de provincie Vergoeding van de provincie voor de inning van rech ten ingevolge de Warenwet Bijdragen in de kosten van verpleging van lijders aan vallende ziekte Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken Transporteeren 26 474,30 6.000,— 2.150,— 469,57 3.888,81 35.690,— 386,— 3.728,40 150,— 115,— 53 052,08 memorie memorie 700,— 6.000,— 2.150,— 476,09 3.900,— 34.407,50 360,— 4.000,— 150,— 115,— 5.064,— 57.322,59 UITGAVEN, HOOFDSTUK IV, gewone dienst. 1941. a jjj) "o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. 280 Belooning voor te verrichten vaccinatiën en lijkschou wingen 281 Uitkeering van de in artikel 19, derde lid, der Besmet telijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) bedoelde tegemoetkoming 282 Kosten van maatregelen, genomen krachtens de Be smettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) en van andere maatregelen in het belang der volksgezondheid 283 Subsidie aan het Centraal Comité voor uitzending van kinderen naar buiten 284 Uitgaven ter bestrijding van besmettelijk hoofdzeer 285 Subsidie aan de Vereeniging tot bestrijding van de tuberculose te Leeuwarden 286 Bijdragen in de kosten van verpleging van patiënten in sanatoria 287 Kosten van verpleging van lijders aan vallende ziekte 288 Uitkeering aan het Stads-Ziekenhuis van de ontvangen vergoeding van buitengemeenten voor het mede-gebruik van het paviljoen voor de verpleging van lijders aan be smettelijke ziekten en van de opbrengst van geheven rechten voor verpleging in en vervoer naar deze inrichting 289 Subsidie aan de vereeniging „Kinderspeeltuin Rengers- park" 290 Subsidie aan onderscheidene drankbestrijdersvereeni- gingen 291 Schoolartsen-instituut 292 Vergoeding aan de vereeniging „Het Groene Kruis" te Leeuwarden, voor hulpverschaffing aan behoeftige kraamvrouwen 293 Subsidie aan de Provinciale Friesche Vereeniging „Het Groene Kruis" ten behoeve van de zuigelingenbescher ming in de provincie 294 Uitgaven ter zake van de gemeentelijke bad-inrichting 295 Kosten van het onderhoud van drinkfonteinen en van privaten en waterplaatsen 296 Uitgaven ter zake van de toilet-inrichting in de Oude Waag 297 Kosten van aansluiting bij den provincialen keurings dienst Transporteeren 27 5 memorie memorie 5 memorie memorie 173,25 325,— 175,— 2.250,— 2.250,— 2.250,— 25,- 25,- 1.800,— 1.800,— 1.800,— 5 memorie memorie 645,98 680,— 680,— 6.461,30 6.600,— 6.600,— 300,— 300,— 300,— 150,— 150,— 150,— 7.079,69 7.100,— 7.110,— 1.500,— 2.000,— 2.000,— 243,40 250,— 250,— 4.949,06 5.300,— 3.275,— 907,36 975,— 1.011, 492,75 510,— 510, 2.236,99 2.240,— 2.250, 29.189,78 30.505,— 28.386,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 14