Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk XV, gewone dienst. Volgnummer. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941 93 Transport Opbrengst verkochte materialen 28.218 68 25.325 memo rie 25.325- memorie 94 Rente van kasgeld memo rie memorie 95 Terugontvangen kosten van besteding 208 memo rie memorie 96 Alle andere ontvangsten, niet tot de vorenstaande behoorende a. voor het bedrijf500. b. de gemeente1.000. 209 7.433 37 1.000 1.500 - Samen 1.500.— 97 Verhaal van bijdragen voor eigen en weduwen- en weezenpensioen 17.753 65 19.000 18.000 97a Winst op magazijngoederen 4.004 61 2.300 2.300 97b Waterverkoop aan schippers 504 96 300 300 97c Verhaal van premiën ingevolge de Ziektewet 637 400 450 - Totaal van het XVde hoofdstuk 58.552 37 48.325 47.875 - 48 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk XV, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst GERAAMD BEDRAG voor GEMEENTEWERKEN. vastgestelde rekening. 1940. 1941 Transport 158.750 22 152.673 85 148.818 40 memo rie memo rie Afdracht aan de Gemeente van diverse ontvangsten 3.538 76 O O O 1.000 Totaal van het XVde hoofdstuk 162.288 98 153.673 85 149.818 40 49

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 150