VERZAMELING. 2 2 to to OS N at O Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Hoofdstuk BENAMING Inkomsten Uitgaven I (Gewoon) Werken voor rekening van gemeentebedrijven en par ticulieren 72.733.75 57.744— II Algemeen beheer 9.779— 8.212.50 III Openbare veiligheid 10.165— 8.500— IV Volksgezondheid 12.720— 10.251 V Volkshuisvesting 12.598.— 10.079— VI Openbare Werken 198.979— 164.147.50 VII Eigendommen niet voor den openbaren dienst bestemd VIII 1 Lager onderwijs 49.586— 40.485.11 VIII 2 Uitgebreid lager onderwijs 6.091 5.072.75 VIII 3 Buitengewoon lager onderwijs 3.548— 2.981.6 9 VIII 4 Middelbaar onderwijs 7.340— 6.090.19 VIII 5 Hooger onderwijs 4.257— 3.576.99 VIII 6 Voorbereidend lager onderwijs 10.515— 8.598— VIII 7 Overige kosten van onderwijs, kunsten en weten schappen 11.779 9.624.34 IX Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen 5.193— 4.368.28 X Landbouw XI Handel en Nijverheid 81 XII Belastingen XIII Bedrijven XIV Kasvoorzieningen XV Overige inkomsten en uitgaven 47.875— 149.818.40 I (Kap.) Belegging van gelden 400.000— 400.000— II Voor den Kapitaaldienst uit te voeren werken 384.300.- 357.929— III Uitbreiding en schuldaflossing 71.065.14 71.065.14 Totalen ƒ1.318.624.89 ƒ1.318.624.89 56 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. w O) JS CC A u s 'S w 2 h ~a H X U -T3 05 03 u "O (J CQ *0 03 03 Ut "O CJ CQ c u Oi c O CC 03 CD iS c u Ui a T3 5 2 S i on O o O O o O N CU CO co T 36 SS 95 98 <N 00 CO OO VO ON <N VO T <N ON O OO 2 (j Ut -O w C 3 03 O -G ij P U "O a m W CO CQ c 03 03 CD Oi c 03 03 Oi G OO O VO CO ON VO in 00 <N CO co <N O o co 00 ON O VO vo o m o OO Ov vO O in VO vO oi in ON OO O Ov OO co ON in ON 57

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 154