13.80 2 28928.09 19000.- 18150.- 28928.09 19000.- 18150.- 3093 43 k 39986.27I 6 3158.15 2.50 30103.21 Bijlage tot het verslag der handelingen van den. gemeenteraad van Leeuwarden, I9I4» volg- Omschrijving der haten van het Woningbedrijf Ontvangen Geraamd bedrag no 1939 1914-0 1941 BEGROOTING VAN BATEN EN LAS TEN EN KAPITAALSINKOMSTEN EN UITGAVEN OVER 19^1 VAN HET WONINGBEDRIJF. GEWONE DIENST. BATEN. Hoofdstuk I. Ontvangsten wegens huren. 1 1 Huuropbrengst (Zie 1)1 jl> I). 1659112.67 175864.38 I76U83.4 la Huuropbrengst 1938 mm 0 mm Totaal van het Iste Hoofdstuk 16595647 175864-38 1761l.834£ Hoofdstuk II. Bijdragen in de annuïteiten. Bijdragen van het Rijk in de annuïteiten (zie bijl.l) Totaal van het Ilde Hoofdstuk Hoofdstuk III- Ontvangsten van verschillen den aard sn toevallige baten 3 Rente van belegd kasgeld 5007.58 5400- Uitkeering van de gemeente van het zuiver verlies (zie bijl.l) 16936.65 35945 47 9 Uitkeering van de onderhouds- reserve - - Uitkeeringen uit het fonds voor huurverlaging en uit het gemeenschappelijk fonds (zie bijl.l) 3I4O.- 3950- 7 Ontvangsten niet tot de vo renstaande behoorende -.- mm mm 8 Verhaal van bijdragen voor eigen- en weduwen- en weezen- pensioen (zie bijl.l) I1.56.30 455-70 473-70 8a Ontvangst van de gemeente we gens teruggaaf van door haar te veel gereserveerde bedra gen over de jaren 1935 t/m 19i)-0,voor zooveel ten bate van da exploitatie komende (rentebeslandde el annuïteiten Pensioenfondsleening) Totaal van het lilde Hoofdstuk 46696.65^ 55643.4 1+5769.17

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 156