2. 3" Bijlage tot het verslag der handelingen -van den gemeenteraad van Leeuwarden, 19^0, Volg- no. Omschrijving Ier baten van het Woningbedrijf Ontvangen bedrag in 1939 Geraamd bedrag 1940 1941 KA?ITAALDIENS T INKOMSTEN. Hoofdstuk I. 8b Saldo van aan de gemeente op 1 Januari verschuldigd kapitaal 911^0.82 8O848„74 8c Bijdrage van denkapitaal- dienst wegens over de an- nuïteitsjar00^938/1939 te weinig geboekte aflossings- bestanddeelen der rijks- annuïteiten 918.17 9 In rekening-courant opge nomen gelden 221)422 .2 200000- 200000.- 10 Opbrengst van verkochte eigendommen 2111)..13 mm M mm mm 11 Uitkeering van de gemeente van voor het bedrijf be- noodigd kapitaal 9l602.l4 12 Een ontvangst uit de exploi tatie van den gewonen dienst ten bedrage van de afschrij vingen (Zie bijl.I) 4826^.92 50964,92 51234.34 12a Afschrijving verlies op' den verkoop 'van diverse eigen dommen 21.50 a 12A Saldo op 31 Dec.191+1 door de gemeente te verstrekken kapitaal 106896,55 19415-48 47747-37 Totaal van het Iste Hoofdstuk 472859.94 443749.43 29898I.7I VERZAMELING. Totaal van afdeeling I Hoofdstuk I I II I III 'i JJ 11 16595847 28928.09 1+6696,6! 1+72859,91+ 175864,38 19000.- 558I+3.I4 +43749 43 L76483.48 I8I5O.- 45789.I7 29898I.7I TOTAAL 7+1+41+1.151 S94256,95 539384.38 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 194,J - Volg- Omschrijving der lasten Uitgegeven bedrag in 1939 Geraamd bedrag' no van het Woningbedrijf 1940 1941 GüWONË DIENST. LASTEN. Hoofdstuk I. Onkosten en lasten. 13 Gewoon onderhoud van wo ningen (zie bijl.I) 33100.25 35450.- 35650.- 13a Bijdrage ten behoeve van het onderhoudsfonds 899.75 mm mm 14 Belastingen: Grondbelasting 12647*23 .Straatbelasting 6885.11 Couponbelasting 47*53 Tonnerbelasting 1200.- 20779,87 (zie bijl.I) 19293.39 20106,99 20779.87 15 Verzekering tegen brand schade (zie bijl.I) 593.42 507.9O 521.40 l6 Kosten van waterleiding (zie bijl.I) H895 .25 12954.28 12977.08 17 Huur van grond(zie bijl.I) Voor den grond van de woningen aan het Mariahof, den Hollanderdijk, de Tj Hiddesstraat, de Jacob Binckesstraat c.a»,de Auke Stellingwerfstraat c.a.,de Ramstraat c.a., de Marssu merstraat c.a., de Bali- straten c.a,, de Achter Landbuurt, den Harlingerstr weg c.a.,de Camminghastr c.a. en de Insulindestraat zal huur aan het Grondbe drijf worden betaald. 28845.61 29009.23 29009.23 Totaal van het Iste Hoofdstuk 94827.67 98028.40 98937.56 Hoofdstuk II. Kosten van administratie. 18 Salarissen (zie bijl.I) Deze post te specifi- ceeren als volgt: Salaris administrateur 3060,- tweede lflerkl710- huur ophaler 13 00- tijd hulp 100.- 6170.-. 606O.57 .6330.- 6170.- i Transpor teeren 6060.57 633O.- 6170.- 1 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 157