ij- Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 191+0. VOl gr. Omschrijving der lasten van het Woningbedrijf Uitgegeven bedrar in -939 Geraamd bedrag no 191+0 191+1 Transport 6060.57 633O.- 6170,- 19 Kantooronkosten (zie bijl I) Voor kantoorhuur, druk werk, kantoorbehoeften, alsmede kosten vallende op de invorloring van achter stallige huren. 138I+.1+1+1 1500.- 11+75- Totaal van het Ilde Hoofdstuk 71+1+5-oil 783O.- 761+5.- Hoofdstuk III. Kosten in zake pension neer ing van het personeel 20 Pensioensbijdragen (zie bijl.I) 559-55 'I4.O545 1+55-55 Totaal van het lilde Hoofdstuk 559-55 I+05-I+5 I+55.55 Hoofdstuk 17. 21 Rente volgens de artike len 2 en 5 der verorde ning (.zie bijl-II) Gespecificeerd als volgt gemeenteleeningen rentebestanddeel 2730I4..61 annuïteitslee- ningen 33^7^4-7^ rijks annuïteiten 79 3^83 rente meerwaarde jlbSnll 7608^.39' 88022.89 88300.82 7608I+.39 22 Rente van opgenomen gelden voor Groep V dagwinkels Tuinen v. 6^6.19 25.85 Groep V huis Doelestr 3 kfo v. I4.7il.77 188 I4.7 Groep X won-A.Landb. kfo v. 10381t.-82 I4.i5.39 Groep XIII won. Camminghastraat kfo v. 1414.714.6.80 1789.87 Groep XIV won. Insulindostraat 3v.79231.76 _1575."_03. f-l4.99i+. 61 (zie bijl.I) 2839.67 I+I+22.72 I+99I+.61 Totaal van het IVde Hoofdstuk 90862.56 92723.5I+ I 81079.- 5- Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, I9I+O Volg- Omschrijving der lasten van het Woningbedrijf Uitgegeven Geraamd bedrag no 1959 191+0 191+1 Hoofdstuk V. Andere uitgaven niet tot de vorenstaande behooren- de. 25 Afschrijvingen ingevolge art.5 der verordening (zie bijl.I) I+I+972- 1+7672.- 1+791+1-1+2 21+ Afschrijvingen op het disagio (zie bijl.I) 1328.22 1328.22 1328.22 25 Afschrijving van l/lO ge deelte van de bebouwing aan de Tuinen ZZ.{dagwin kels) 8e termijn (zie bijl.I) I96I+.7O 1961+.70 196!+.70 25a Uitkeering aan de gemeente voor storting in het huur- verlagingsfonds (zie bijl. I) IO73.38 1073.38 26 Oninvorderbaar verklaarde huren -27 Teruggaaf aan het Rijk van te veel ontvangen voor schotten of bijdragen in annuïteiten •P" 0 0 1 27a Gedeelte kosten conversie geldleening 1908 mm mm m» 9 mm 9 27b Verlies op den verkoop diverse woningen groep V 21.50 Totaal van het Vde Hoofdstuk 1+8286 .1+2 521+38.30 52307.72 KAPITAALDIENS T UITGAVEN. 27 c Hoofdstuk I. Saldo op 1 Januari I9I+I door de gemeente te verstrekken- Het bedrag,benoodigd voor kapitaalverstrekking, is gebaseerd op het nadee- lig saldo van de laatst vastgestelde rekening van kapitaalsinkomsten e.n-uit- gaven (i.e.1959) hetwelk bedroeg 106896.55 35791.70 Transporteeren K/6896.55 1 I 55791.70

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 158