28 29 31 1939 200000.- 33791.70 200000,- 7. 359-55 90862.56 [48286.142 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, -9^0, Volg no 30- 30a Omschrijving der lasten van het Woningbedrijf vermeerderen - V-, Tr. IO6896.55 te met het bedrag der aflossing 19I4C 61812.72 Uitkeering te weinig opgebracht aflossingsbe standdeel rijks annuïteiten 918«17 Uitkoering te weinig opgebracht aflossingsbe standdeel Pensi- oenfondsleening 76I49 A9 177276.93 te verminderen met het bedrag der afschrijvin gen 5096I4..92 bijdrage v/d Kapi- taaldienst wegens o- ver 1938^9 te weinig geboekte af1obs standd. 918.17 leening I9U0 t.b.v. Groen XIV 91602.1I4 het na- saldc per I4C moet gesteld 33791-70 zoodat deelig 1 Jan, worden op In rekening courant gestor te gelden (vergelijk volg- no .9) Aankoop van eigendommen Kosten vallende op den verkoop van eigendommen Terugbetaling aan de ge meente van verstrekt kapi taal Schuldaf]cssing(zie bijl. II) Te specificeeren als volgt: gemaenteloeningen lj.388O.67 af less ingsbe stand- deel Rijksannu ïteiten afl.bestanddeel annuïteiten I4.898.ll l6l4.ll23 65190.01 Transporteeren ïïitgegeven bedrag in Geraamd bedrag 22l4j.22.02 189633.73 5880I4.19 I472859.9I4 19140 6l8l2.72 26l8l2.72 I9I4I 65190,01 29898I.7I Geraamd Uitgegoven bedrag in 1939 1472859.9^ 172I45O.88 ,258981.71 1472859.9^ Bijlage tot het verslag der handelingen van don gemeenteraad van Leeuwarden, 19^0. Volg no Omschrijving der lasten van het Woningbedrijf Transport 31a Saldo van aan de gemeente verschuldigd kapitaal 31b Bijdrage van den gewonen dienst wegens over de an nuïteitsjaren t/m 1938/39 te weinig geboekt aflos singsbestanddeel der rijks annuï te i ton 31c Uitkeering aan de gemeente wegens te weinig opge bracht aflogsingsbestand- deel annuïteiten Pensioen fond sleening over de jaren 1935AO 31d Kosten van den bouw van 75 woningen aan de Insu- linde straat Totaal van het Iste Hoofdstuk VERZAMELING.. Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal van afdeeling I Hoofdstuk I van afdeeling I Hoofdstuk II van afdeeling I Hoofdstuk III van afdeeling I Hoofdstuk IV van afdeeling I Hoofdstuk V van afdeeling II Hoofdstuk I TOTAAL BALANS. Baten Inkomsten Lasten Uitgaven 2)401402.65 29898I.7I 55938)4,36 21401402,65 298981.71 53938)4036 1 Nihil 98937.58 76I45.- ^33-35 81079.- 52307.72 298981,71 53938)4.36 9^627.67 7)4)45. °ll 1472859.9)4 71UI4I4I 15e 980280)40 7830.- I4O5.I45 9272305l4 52I438.3O I4I4283I026 69I4256095

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 159