I 6.600 17.000 22 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Baten, hoofdstuk I en II, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER BATEN van het GRONDBEDRIJF Ontvangen Bedrag in 1939. Geraamd bedrag voor; 1940 1940 Totaal per hoofdstuk. BEGROOTING VAN BATENEN LASTEN EN KAPITAALSIN KOMSTEN EN -UITGAVEN voor 1-941 van het GRONDBEDRIJF Gewone dienst. BATEN. Hoofdstuk I Ontvangen wegens hu ren, pachten enz. Huren en pachten van voor bouwterrein be stemde gronden (zie bijlage 3) Huren en pachten van cultuurgronden (zie bijlage nr 3) Tn erfpacht uitgegeven gronden, w.o.begrepen de aan de gemeentebe drijven in huur gegeven terreinen (zie bijlage nr 3) Totaal van het Iste hoofdstuk Hoofdstuk II Ontvangsten van ver schillenden aard en toevallige baten. Rente van belegd kasgeld Uitkeering van het be drijf krachtens art.21 der verordening Uitkeering uit het re servefonds (zie onder volgnr 7) Ontvangst uit de expl. ten laste v.d.buitenge wonen dienstgelijk aan het tekort op den gewo nen dienst van de voor bouwterrein bestemde gronden Uitgaven; f 1.640.— 530.— 21 .520.— f 23.690.— Ontvangsten: Volgnr 1 6.425. (zie bijlage nr 3 Verlies f 17.265. Transporteeren 6.435 19.615 30 L17 216.110 Volgnr 14 16 19 14.972 18 214.000 57 15.430. 'f 257.133 253.030 6.425 19.325 216.450 f 242.200 1 17.265 17.265 242.200 - 2 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Lasten, hoofdstuk I en II, gettone dienst. OMSCHRIJVING DER LASTEN van het GRONDBEDRIJF ,15a BEGROOTING VAN BATEN EN LASTEN EN KAPITAALSIN KOMSTEN EN -UITGAVEN voor 1941 van het GRONDBEDRIJF Gewone dienst. LASTEN. Hoofdstuk I Onderhoudskosten en -lasten. Voor bouwterrein be stemde gronden (zie bijlage nr 3) Cultuurgronden (zie bijlage nr 3) Erfpachtsgronden Totaal van het Iste hoofdstuk Hoofdstuk II Kosten van administratie Voor bouwterrein be stemde gronden (zie bijlage nr 3) Cultuurgronden (zie bijlage nr 3) In erfpacht uitgegeven gronden, w.o.begrepen de aan de gemeentebe drijven in huur gegeven terreinen Totaal van het He hoofdstuk Hoofdstuk III Renten en* disagio. Voor bouwterrein be stemde gronden (zie bijlagen nrs 1 en 3) Cultuurgronden (zie bijl.nrs 1 en 3) In erfpacht uitgegeven gr onden,w.0.begrepen de aan gemeentebedrij ven in huur gegeven terreinen (zie bijl.nrs 1 en 3) Totaal lilde hoofdstuk Uitgegevenj bedrag in 1939. Geraamd bedrav voor; f 1.898 .36 n 3.548 .51 11 memo rie 539 566 3.74' 1940 62 18.969 9.240 94 1941 1 .800 3-443'. memorie Totaal per hoofdstuk .57 .751 530 55C 1 .640;,— 2 .837 j.j I nomrriej I 5 30 j. 550', 1 3.82c!.— 3.820!.—! i i 19.700 I i 21.520 43! 9.600!.I 10.345 "131.541.2Aj 138.034 .98! 149.135 f 170.0461.42! 177.477 4.477!» 4900 98 j [j 81 .000!.- fj 19O.377L—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 163