26 02 80| - 3 - Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Baten, hoofdstuk II, gewone dienst en Inkomsten, hoofdstuk. I, kapitaaldienst. V n o 10 11 12a 12b 12c 131 OMSCHRIJVING DER BATEN van het GRONDBEDRIJF Transport Ontvangst van de ge meente ten bedrage v h.tekort op de expl, van de cultuurgronden (zie volgnr 22) Ontvangs t vdgeme en te ten bedrage v.h.t kort op de expl.van de in erfpacht uitge geven gronden,w.o.be grepen de aan gemeen tebedrijven in huur gegeven terreinen Andere ontvangsten, niet tot de voren staande behoorende Totaal van het Ilde hoofdstuk f 257.133 Ontvangen bedrag in 1939. Geraamd bedrag voor; Totaal van den gewo nen dienst Kapitaaldienst I N K 0 M S TEN. Hoofdstuk I. In rekening-courant op te nemen gelden Vermeerdering Lee- ningschuld Opbrengst van ver kochte gronden Rente Reservefonds Afschrijving; op disagio f 3.131.07 gemalen en idHumalda 493 Transporteeren 22 1940 253.030 1941 27.265 memorie 257.133 f 318.998 777.145 62.179 16.946 3.612 memorie 22 f 1.178 88 3 69 57 47 95 69 37 252.030 500.000 memori memorie 18.000 3.612.53 521 612 j. 53 Totaal per hoofdstuk 242.200 17.265 500.000.-.- I memorie I memorie 19.000. 3.624 .07 259.466,- 522.624 07 - 4 - Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Lasten, hoofdstuk IV, gewone dienst en Uitgaven, hoofdstuk I, kapitaaldienst IV 0 1 g n o. OMSCHRIJVING DER LASTEN Uitgegeven 22 23 van het GRONDBEDRIJF bedrag in 1939. Geraamd bedrag voor; 1940 1941 Transport Hoofdstuk IV Uitgaven van verschillenden aard. 11 70.046.42 jl77. 477.98 Uitkeering aan de ge meente ten bedrage v.h. voordeelig saldo op de expldcultuurgronden Uitgaven; Volgnr 15 f 2.837. 17 11 550.— 20 10.345.— f 13.732.— Ontvangsten; Volgnr 2 f 19.325. Uitgaven; 13.732. Winst 57593. (zie volgnr 8 bijl,3) Uitkeering aan de ge meente ten bedrage v.h. voordeelig saldo op de expl.d .erf pachtsgronden w. 0.begrepen de aan ge meentebedrijven in huur gegeven terreinen Uitgaven; Volgnr 18 f 3.820.- 21 "149.135.- f 1 52.955.— Ontvangsten; Volgnr 3 216.450.- Uitgaven; 152.955.- Winst f63.495.- I (zie bijlage nr 3) Totaal IVde hoofdstuk 1 Totaal van den gewonen dienst Kapitaaldienst UITGAVEN. Hoofdstuk I 6.259.48 3.407 23a 24 25 25a 80.827.32 72.145 5.593 63.495 f257.1 33.22^ 2 5 3 030 Nadeelig saldo vorige jaren .f i741 .485 33| 418485. 33 Kosten van aankoop v, eigendommen 15.270.85; memorie Kosten van werken,uit- gevoerd t.b.v.in h.be-i drijf gebrachte gronden jif39.853.70j memorie Bijdrage v.voortdurend I onderhoud j" -•memorie Verplichte schuldaflos- sing aan de gemeente 1391.387.03 131 -57275 (zie bijlage nr 1 Totaal per hoofdstuk 190.377. 259.465i 69.0881 99.275 memorie 1 memorie 1 j memori 140.541 02 f h.187. 99 6 911550.091 .J 09 '239.816 78 j j

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 164