- 5 - 80 27 28 29 30 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Inkomsten, hoofdstuk I, kapitaaldienst V O 13a OMSCHRIJVING DER BATEN van het GRONDBEDRIJF Transport Voor uitbreiding van het bedrijf benoodigd kapitaal op 31 Decem ber f1.1 78.883 343.084 Totaal van het Iste hoofdstuk en van den kapitaaldienst Ontvangen bedrag in 1939. f 1.521.96 8 37 Geraamd bedrag voor; 1940 521 .612 543.908 17 1.065.521 53 56 1941 522.624 234.457 09 I 07 73 Totaal per hoofdstuk j 757.081 .|8C BALANS. Baten f 259.465. Inkomsten 757.081 80 80 f.1.016.546. Het bedrag, benoodigd voor kapitaalverstrekking is gebaseerd op het nadeelig saldo van de laatst vastgestelde rekening van kapitaalsinkomsten en -uitgaven i.e.1939) hetwelk bedroeg f. 343.O84.80 Te vermeerderen met; Het tekort op de bouwterreinen over 1940s 15.430. Het bedrag der aflossingen 1940s 131.572.75 Kosten van werken uitgevoerd t.b.v.in het bedrijf gebrachte gronden over 1940s memorie 147.002.75 f. 490.087.55 Te verminderen met; Leeningen per.30 Sept.1940 Rente van het Reservefonds Afschrijvingen disagio en gemalen 369.200.— 18.000.— 3.612.53 390.812.53 Zoodat het nadeelig saldo op 1 Januari 1941 moet worden gesteld op - 6 - Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Uitgaven, hoofdstuk I, kapitaaldienst. OMSCHRIJVING DER LASTEN van het GRONDBEDRIJF Transport Uitgaaf uit de expl. t.b.v.het tekort op de voor bouwterrein be stemde gronden In rekening-courant gestorte gelden Storting in het reser vefonds 000... Saldo van door af schrijving beschikba re gelden Totaal van het Iste hoofdstuk en van den kapitaaldienst Uitgegeven bedrag in 1939. f1 .187.996 14.972 318.998 f1.521.968 91 57 69 17 Geraamd bedrag voor; 1940 550.091109 15.430 500.000 1.065.521 09 1941 Totaal per hoofdstuk 239.816 17.265 500.000 8C 757.081180 x B A L A N S. lasten f 259.465. Uitgaven 757.081.80 "f 1.016.546.80

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 165